10 Aralık 2014

Yoğun Bakım Tebliği Hakkında Duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yoğun Bakım Tebliği Hakkında Duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.10.0.TGH.0.10.00.15/251-99  25.07.2011

Konu   : Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım

            Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları

 

 

 

Yataklı sağlık tesislerinde sunulmakta olan yoğun bakım hizmetlerinin çağın gereklerine, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi maksadıyla, yoğun bakım servislerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki şartlarını, her türlü malzeme ve tıbbi teknolojik imkânları bakımından asgari standartlarını belirlemek, bünyesinde faaliyet gösterdiği yataklı sağlık tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre yeniden seviyelendirilmelerini sağlamak ve bu birimlerde verilecek hizmetlere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 20/07/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğde kamu ve özel sektöre ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren tüm yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle Tebliğ gereği;

 

1-Kamu ve özel tüm yataklı sağlık tesislerinin yoğun bakım ünitelerinin seviyelendirme işlemlerinin, Tebliğin 15’inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde kurulacak komisyonlar marifetiyle en fazla 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması,

 

2-Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben, Tebliğ ekinde (yoğun bakım ünitesinin türüne göre Ek-4, Ek-5 ve Ek-6) yer alan “Seviye Tespit ve Denetleme Formu” nun her yoğun bakım ünitesi için ayrı ayrı ve eksiksiz doldurularak komisyon üyelerince imzalandıktan sonra tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktanlması ve CD’ye kaydedilip ilde faaliyet gösteren yataklı tesisler bünyesindeki tüm yoğun bakımlar için bir defada Valilik Onayı alınarak onayın CD ile birlikte tescil için Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, Tebliğde yer verilen hükümlerin eksiksiz ve istisnasız uygulanmasından il sağlık müdürlükleri, ilgili sağlık tesislerinin baştabipleri ve yoğun bakım sorumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumlu olup uygulamaya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve titizlikle takibi hususunda ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına gerekli tebligatın yapılmasını önemle rica ederim.

 

Dr. Ekrem ATBAKAN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

 

DAĞITIM:

GEREĞİ

A Planı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Duyuru metni için tıklayınız
Tebliğ için tıklayınız
Tebliğ ekleri için tıklayınız