10 Aralık 2014

Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması Hakkında Genelge (2011/26)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından (2011/26) sayılı “Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması Hakkında Genelge” yayınlandı.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.10.0.THG.0.10.00.15/010-06                                    01/04/2011*14712                                                 

Konu   : Yoğun Bakım Servislerine Hasta Yatırılması.

 

 

GENELGE

2011/26

 

          Yataklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren yoğun bakım servisleri bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hastalarına hizmet vermek üzere yapılandırılmış olan özellikli hasta birimleridir. Ayrıca, yoğun bakım servisleri multidisipliner olan genel yoğun bakım servisi olarak faaliyet gösterdikleri gibi hizmet verdikleri hastalık dallarına göre; koroner, göğüs, dahili, cerrahi ve benzeri branş yoğun bakım servisleri olarak da faaliyet gösterebilmektedirler.

        Maliyetli ve hayati önemi haiz birimler olan yoğun bakım servislerindeki mevcut hizmet ve yatak kapasitesinin doğru, efektif ve en üst seviyede kullanılması, atıl kapasiteye sebebiyet verilmemesi bakımından yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyan hastaların yatırılması, takip ve tedavilerinin zamanında sağlanması önem arz etmektedir.

        Buna karşın, Bakanlığımıza intikal eden başvurular ile yazılı ve görsel basına yansıyan olumsuz durumlardan, boş yoğun bakım yatağı olmadığı gerekçesiyle hastaların yoğun bakım ünitelerine alınmayarak diğer sağlık kurumlarına yönlendirildikleri veya il dışına sevk yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde; özellikle çocuk hastaların erişkin yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunmasına karşın çocuk yoğun bakım servisi bulunmadığı gerekçesiyle yoğun bakım servislerine kabul edilmedikleri, yine branş yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunduğu halde ilgili branşın hastası olmadığı gerekçesiyle diğer branş hastalarının bu yataklara yatırılmadıkları tespit edilmiştir.     Hastaların mağduriyetine yol açan ve yoğun bakım yataklarının efektif kullanılmasını engelleyen bu tür olumsuz uygulamaların önüne geçilebilmesi, mevcut teknoloji, nitelikli sağlık insan gücü, yoğun bakım yatak ve hizmet kapasitesinin etkin kullanılarak kaynak israfına sebebiyet verilmemesi bakımından; yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastaların, erişkin, çocuk ve ilgili branş yoğun bakım hastası olup olmadığına bakılmaksızın, sağlık tesisinin ilgili dal uzman tabibi mevcudu, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tıbbi bakım ve tedaviyi sağlayabilecek seviye ve şartları taşıması halinde hastanın başka sağlık tesisine sevk edilmemesi ve sağlık hizmetinin öncelikle bu sağlık tesisinde boş bulunan yoğun bakım yataklarından birisine yatırılarak verilmesi sağlanacaktır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği ilgili dal uzmanının sağlık tesisinde bulunmadığı hallerde ise ildeki diğer sağlık tesislerinden ilgili dal uzmanı davet edilerek gerekli sağlık hizmetinin mümkün mertebe hastanın yatırıldığı uygun seviye ve şartları taşıyan sağlık tesisinde verilmesi sağlanacaktır.

Bilgilerinizi, konunun kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile 112 Acil sağlık birimlerine imza karşılığı tebliğini ve uygulamanın bu esaslar doğrultusunda yürütülmesi hususlarının titizlikle takibini önemle rica ederim.

 

                                                                                                 Prof. Dr. Nihat TOSUN

                                                                                                                  Bakan a.

                                                                                                                                     Müsteşar

DAĞITIM:

A PLANI

YÖK Başkanlığına

SGK Başkanlığına

OHSAD Başkanlığına

 

Genelgenin aslı için tıklayınız