Uzman Ebe ve Hemşirelerin hizmet tazminat oranları hakkında görüş yazıları (TKHK)

Uzman Ebe ve Hemşirelerin hizmet tazminat oranları hakkında görüş yazıları (TKHK)

6 Mayıs 2016 0 Yazar: admin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı: 13421922-869-E620     04.05.2016
Konu: Uzman Ebe/Hemşire

… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

 

İlgi  : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli ve E. 1992 sayılı yazısı
          b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2016 tarihli ve E.4649 sayılı yazısı

Başkanlığımıza ulaşan çok sayıda yazıdan sağlık tesislerinde ebe/hemşire olarak görev yapan personelin kendi alanlarında lisans üstü eğitimi tamamlaması nedeniyle Kamu Görevlileri Geneli Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmenin 22 nci maddesine istinaden tazminat oranına 5 puan ilave edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Bölümünün “Uzman Hemşire ve Uzman Ebe Tazminatı” başlıklı 22 nci maddesinde “25.02.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir” ibaresi yer almaktadır.

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 8 inci maddesinde; “Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar. …”, ayrıca 1219 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında da; “Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar. ” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilebilmesi için personelin diplomalarının uzman ebe/hemşire olarak Bakanlıkça tescil edilmesinin yeterli olacağı ve bu işlem yalnızca diploma tesciline dayandığından söz konusu ödemeden yararlanılabilmesi için ayrıca kadro şartı aranmadığı düşünülmektedir.

Bu tespitlerden hareketle kişilerin diplomalarının uzman ebe/hemşire olarak tescil edilmesi için hangi şartların bulunması gerektiği, diploma tescilinin ne şekilde gerçekleştiği, diploma tesciline ilişkin bilgi, belge ve kayıtların hangi birimde tutulduğu ve nasıl temin edileceği, bu yönde gelen taleplere ilişkin kurumumuzca nasıl bir işlem tesis edilmesi gerektiği hususlarında yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamaya açıklık getirilmesi bakımından Başkanlığımızca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup görüş talebimiz üzerine gelen ilgi (a) ve (b) cevabi yazılar ekte gönderilmektedir.

Buna göre Genel Sekreterliğiniz ve bağlı sağlık tesisleri bünyesinde görev yapan lisans mezunu hemşireler ile lisans mezunu ebelerin meslekleriyle ilgili belirlenmiş bir yüksek lisans programını bitirmeleri halinde;

a) Yüksek lisans diplomaları İl Sağlık Müdürlüğünce tescil edilmiş olanlara 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararma ekli II-Sayılı Özel Hizmet Tazminatı cetvelinden kadro unvanı ve dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı oranlarına 5 puan ilave edilerek taraflarına ödeme yapılması,

b) Yüksek lisans diplomaları tescil edilmemiş olanların ise diplomaları İl Sağlık Müdürlüklerince tescil edildikten sonra aynı şekilde özel hizmet tazminatı oranlarına 5 puan ilave edilerek taraflarına ödeme yapılması,

c) Toplu sözleşmenin söz konusu hükmü 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğundan 01.01.2016 tarihi öncesine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamak üzere uzman ebe/hemşire unvanının ihraz edilmesinde ve ödemeye hak kazanılmasında tescil tarihinin esas alınması ve tescil tarihini takip eden aybaşından itibaren ödeme yapılması,

Gerekmektedir.

Söz konusu taleplere ilişkin yukarıdaki açıklamalar ve ekli görüş yazılan doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulmasını rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Kurum Başkanı

Dağıtım:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

EK:
İlgi yazılar

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü