10 Aralık 2014

Üniversiteler ile ortak kullanımda bulunan hastanelerde yeşil kart sahibi hastaların sevkleri hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Üniversiteler ile Ortak Kullanımda Bulunan Hastanelerde Yeşil Kart Sahibi Hastaların Sevkleri Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır.

 

T.C.

SAĞLIK  BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.02/010-07-22069                                 17.05.2011                     

Konu  : Üniversiteler ile Ortak Kullanımda Bulunan

 Hastanelerde Yeşil Kart Sahibi Hastaların

 Sevkleri

 

 

…….…. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir.

Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımıza ait bazı hastaneler ile üniversite hastaneleri arasında Ortak Kullanım usul ve esaslarını belirleyen protokoller imza altına alınarak uygulamaya konulmuştur. Bahse konu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden düzenlenen bu protokoller uyarınca Bakanlığımıza ait olan bazı hastaneler ülke kaynaklarının daha etkin kullanılmasının sağlanması amacıyla bina, nitelikli sağlık insan gücü, tıbbi teknoloji ve finans kaynakları bakımından üniversiteler ile birlikte kullanılmakta ve işletilmektedir. Ortak kullanımda bulunan hastaneler tarafından sunulmakta olan sağlık hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında U1 statüsünde faturalandırılmakla birlikte bu hastaneler aynı zamanda eğitim ve araştırma fonksiyonu olan Sağlık Bakanlığına ait üçüncü basamak sağlık tesisleridir.

Ancak Bakanlığımıza intikal eden başvurulardan; ortak kullanım protokolleri kapsamında iletilen söz konusu hastanelere sağlık hizmeti almak üzere müracaat eden yeşil kart hamili hastalardan; “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik” in 15.maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 3.basamak tesislerine birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerinden sevkle veya doğrudan başvurabilirler.” hükmü gerekçe gösterilerek sevk istendiği tespit edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinin (b) fıkrasında yer alan hükümle birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak kabul edilmektedir.

 

Buna göre üniversiteler ile ortak kullanımda bulunan hastanelerimize doğrudan müracaat eden Yeşil Kart sahibi hastalardan Bakanlığa ait birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden her hangi bir sevk istenilmemesi ve bu hastanelere doğrudan başvuru yapan yeşil kartlı hastaların muayene, teşhis ve tedavilerinin herhangi bir aksaklığa ve hasta mağduriyetine meydan verilmeksizin sağlanması hususunun ilgili sağlık kurumlarına imza karşılığı tebliğini ve konunun titizlikle takibini önemle arz ve rica ederim.  

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

DAĞITIM/Gereği:                                          Bilgi:

-Ankara Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)        -Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

-Erzincan Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-Kırşehir Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-Muğla Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-İstanbul Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-İzmir Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-Ordu Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-Rize Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

-Sakarya Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)