22 Ocak 2016

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yöneticileri hakkında suç duyurusu!

ile admin

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan “İş Bırakma ve Nöbet Eylemi” başlıklı 622.02 sayılı yazı ile “Her Cumartesi günü eylem şeklinde bir sendika kararının usul ve yasaya uygun olmadığı bu nedenle eylem kararına dayanarak nöbet görevine gelmemek eylemine ihtar ceza puanı uygulanacağı” belirten yazının Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Sağlığı çalışanlarına tebliği üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Başvuruda yazının dayanaklarının hukuktan yoksun olduğuna dikkat çekildi. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların bütün olarak incelenmesi gerektiğine dikkat çekilen başvuruda “Anayasa Mahkemesi kararının tümüyle değerlendirilmesi halinde önemli olanın ‘bir günlük’ eylem olması değil sendikal faaliyet kapsamında bir eyleme iştirak edilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Demokratik toplumların gereğinin bu eylemlere müsaade edilmesi gerektiği kararda açıkça belirtilmiştir. Kurumunuzun göz ardı ettiği husus kişilere verilen cezalar ile gerek Anayasa tarafından gerekse uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sendika hakkının ihlal edildiği ve bahsi geçen yazınız ile ihlallerin devam edeceğidir.’ denildi.

Başvurumuzda Danıştay, Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İdare Mahkemelerinin verdiği kararlara da atıfta bulunularak iş bırakma eylemlerinin hukuk nezdinde de sendikal faaliyet olarak tespitinin yapıldığı ve verilen cezaların iptal edildiği hatırlatıldı. 

Halk Sağlığı Kurumunun yazısında belirtilen ‘telafisi güç veya imkânsız zararların meydana geleceğinden bahisle eylem kararlarına uyulmaması gerektiğinin belirtilmesinin hukuki bir dayanağı olmadığına dikkat çekilerek “ Ortada eylem nedeni ile uğranılan bir zarar hatta zarar iddiası dahi olmadığı, Aile Hekimliklerinde böylesi bir zararın ortaya çıkmasının mümkün de olmadığı düşünüldüğünde ceza verilmesine ilişkin işlemin usul ve yasaya uygun olmadığı ortadadır.’ denildi. 

Ayrıca Söz konusu Kurum idarecileri hakkında tesis etmiş oldukları işlemlerin yasal mevzuatlara aykırı olduğu ve TCK’nın 118 ((1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. )  Maddesinin ihlal ettikleri için suç duyurusunda bulunuldu. 

 

turk-saglik-sen-thsk-suc-duyurusu.JPG

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png