12 Aralık 2014

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

ile admin

 

25 Ocak 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28893

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2013/5728

Ekli “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 18/11/2013 tarihli ve 3107 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan “sakatlanmaları” ibaresi “engelli hale gelmeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde ve “16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı” ibaresi “30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özür” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiş ve “14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sakat” ibaresi “engelli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.