10 Aralık 2014

Transfüzyon merkezlerinin ruhsat işlemleri için il valiliklerine yetki devri hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Transfüzyon merkezlerinin ruhsat işlemleri için il valiliklerine yetki devri hakkında duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10. 0.THG.0.77.00.02 / 213.99

Konu : Ruhsat Yetki Devri

 

DOSYA

 

5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde kan hizmet birimleri Bölge Kan Merkezi, Kan Bağış Merkezi ve Transfüzyon Merkezi olarak yeniden yapılandırılmıştır. Ve bu yeni yapılanmaya göre kan hizmet birimlerinin ruhsatlandırılması gerekmektedir.

 

Hizmet birimi olan Transfüzyon Merkezlerinin ruhsat işlemlerinin Valiliklerce değerlendirilerek sonuçlandırılması için yetki devrine dair alınan Makam Onayı Ek-1 ‘de sunulmuştur. Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağış Merkezlerinin ruhsat işlemleri yine Bakanlığımız tarafından yapılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda;

 

1. Ek-2’de ilinizde geçici Transfüzyon Merkezi ruhsat ı verilen hastanelerin ve sorumlu hekimlerinin isimlerinin bulunduğu liste ve ruhsat başvuru dosyalar ı gönderilmektedir. Bu hastanelerin kalıcı ruhsat işlemlerinin mevzuata ve 2011 yılı güncellenmiş Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberine uygun olarak tarafınızca yapılması,

 

2. Kan ve kan bileşeni nakli yapan ve hiç ruhsat almamış hastanelerin ruhsat işlemlerinin mevzuata ve 2011 yılı güncellenmiş Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberine uygun olarak tarafınızca yapılması,

 

3. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 18.Maddesinin 11.Fıkrasındaki “Hizmet birimleri ruhsatlarını 5 yılda bir yenilemek zorundadır. Aksi halde ruhsatlar ı iptal edilir.” hüküm gereğince Transfüzyon Merkezlerinin her 5 yılda bir ruhsat yenileme işlemlerinin yapılması,

 

4. Ruhsat belgesinin Bakanlığımız genel ağ (internet) adresinde yayımlanan ruhsat belgesine göre standart olarak düzenlenmesi,

 

5. Ruhsat belgelerinin ruhsat bedelinin (yıllık belirlenen ruhsat ücretlerine göre) ödendiğine dair banka hesap belgesi karşılığında teslim edilmesi,

 

6. Yapılan tüm ruhsatlandırma işlemlerinde Bakanlığımıza bilgi verilmesi ve yapılacak bilgilendirmede ruhsat belgesinin bir suretinin gönderilmesi hususunda,

 

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ekler: 1.Makam Onay ı (1 sayfa)

2.Geçici TM Ruhsatı Verilen

Hastanelerin Listesi (1 sayfa)

 

Dağıtım: 81 il Valiliği

 

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0THG.0.79.00.01/171.99

Konu: Ruhsat Yetki Devri

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 6. Maddesinin 1. Fıkrasında “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösterecek olan gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerine başlamadan önce, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirmesi halinde valiliklerden ruhsat almak ve ruhsata tabi her faaliyet için ayrı ayrı hesap ve kayıt tutmak zorundadırlar. Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlık tarafından belirlenen ruhsat alma, ruhsat tadili ruhsat sureti çıkartma ve yıllık ruhsat bedellerini Maliye Bakanlığınca belirlenecek muhasebe birimine ödemek zorundadırlar ” hükmü ile 4 Aralık 2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 1. Fıkrasında “Bu Yönetmelik Kapsamında faaliyet gösterecek olan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerine başlamadan önce, Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirmesi halinde Valilikten ruhsat almak zorundadırlar.” ve 11. Fıkrasında “Hizmet Birimleri ruhsatlarını 5 yılda bir yenilemek zorundadırlar. Aksi halde ruhsatları iptal edilir.” hükümleri gereğince, Transfüzyon Merkezlerinin ruhsatlandırılmasının Valiliklerce değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasının daha etkin ve verimli olacağı düşünülmüş olup;

 

Bu bağlamda onay tarihi itibariyle Hizmet Birimi olan Transfüzyon Merkezlerinin ruhsat işlemlerinin Valiliklerce değerlendirilerek sonuçlandırılmasına dair yetki devri hususunu;

 

Tensiplerinize arz ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Genel Müdür V.

 

Ruhsat belgesi için tıklayınız