10 Aralık 2014

Torba yasa neler getiriyor

ile admin

Tam gün yasasında değişiklikler yapan sağlık torba tasarısında fenni sünnetçiliğe ilişkin de bir düzenleme yeralıyor. Tasarıda fenni sünetçilerin yetkileri 2015 yılı Aralık ayında sona eriyor. 2016 yılında itibaren sünneti sadece cerrahlar yapabilecek.

Hükümet, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarıyla belirsizliğe giren “tam gün” yasasında esneklik getiren düzenlemeyi yeni bir torba tasarıyla Meclis’e sevketti. Öğretim üyesi hekimler, sözleşmeli olarak üniversite hastanelerinde çalışırken, diğer zamanlarda üniversite dışında muayenehane açabilecek veya özel hastanelerde ücretli görev yapabilecek. Fenni sünnetçilik yasaklanırken, sadece cerrahların sünnet yapması hükme bağlanıyor. Sadece olağanüstü ve istisnai hallerde sağlık bakanlığı’nca düzenlenecek eğitimi alan kişiler hekim gözetiminde sünnet yapabilecek. Geçmişteki kanunlara göre sünnetçilik yapanların yetkileri 31 Aralık 2015’te sona erecek.

EK DERSİN 10 KATI

Meclis Başkanlığı’na sunulan torba sağlık düzenlemesiyle, üniversitelerde kadrolu olmayan öğretim üyeleri, üniversitelerde ve üniversite hastanelerinde sözleşmeli çalışabilecek. Profesör ve doçentler, üniversite dışında da hizmet verebilecekler. Öğretim üyelerine, mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri için ek ders ücretlerinin on katına kadar ücret ödenecek. Özellik arz eden faaliyetler için Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine YÖK kararıyla ek ders ücretlerinin 15 katına kadar ücret ödenebilecek. Sözleşmeli istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı, ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde 5’inden fazla olmayacak.

İDARECİ OLAMAYACAKLAR

Bu statüdeki hekimler; rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkan ve başhekim olamayacak, idari görev alamayacak, akademik birim yöneticiliği ve rektörlük seçimlerinde oy kullanamayacak. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kadrolarında çalışan profesör ve doçentler, öğretim üyesi sayısının yüzde 5’ini geçmemek, bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla, belirli süre ile veya belirli işleri yapmak üzere özel sağlık kuruluşlarında veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Üniversitelerde olduğu gibi Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde de sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek. Kamuda tam gün çalışmaya bir istisna getiriliyor. Kamuda çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilecek.

YÜZDE 50 NÖBET ZAMMI

Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücreti, yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 artırılacak.

Kadavra ve kadavra parçası ithal edilebilecek

TIP eğitimi için yurtdışından kadavra veya kadavra parçası ithal edilebilecek. Yurtdışından kadavra getirecek kişi veya kuruluşların yetkilendirmesini Sağlık Bakanlığı yapacak. Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurtdışından temin edilmesi, Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma sahip kurumlarca yapılacak. Doku alımında tıbbi ölümün gerçekleştiğine artık tek doktor değil heyet karar verecek. Biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oybirliği ile ölüm kararı verilecek. Kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular, aksine bir vasiyet ibraz edilmediği takdirde doğrudan alınabilecek.

Mevcut uygulamada, sözlü beyan veya vasiyet olduğunun söylenmesi organın alınmasına engel oluyordu. Tasarı yasalaştığında vasiyetin ibraz edilmesi gerekecek. Ayrıca sahipsiz cesetlerin bilimsel araştırma için kullanılmak üzere üniversitelere verilebilmesi için aranan “adli bir davayla ilgisi olmama” şartı kaldırılıyor. Bunun yerine sahipsiz cesedin muayenesi
veya otopsi işleminin tamamlanması
yeterli olacak.

Hürriyet