10 Aralık 2014

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge” Yayınlandı.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:B.10.0.THG.0.10.00.15/251-99                                                     04/01/2011*15108                                                                                

 

Konu   : Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

 

 

 

DOSYA

 

İlgi:    a)17/02/2011 tarih ve 7755 sayılı yazımız.

         b)18/02/2011 tarih ve 7924 sayılı yazımız.

 

Ülkemizde ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, psikososyal destek hizmetleri verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde, evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi için, Sağlık Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere ruh sağlığı merkezlerinin kurulması, işleyişi, asgari fiziki şartları ile bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge” 16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

İlgi (a) ve (b) de kayıtlı yazılarımız ile, bahsi geçen merkezlerin bağlı olarak kurulacağı ilinizde faaliyet gösteren Bakanlığımıza bağlı hastaneler, hizmet vereceği bölge ve kurulacak merkez sayısı, hizmet vereceği nüfüsun demografik yapısı ve epidemiyolojik özellikleri dikkate alınarak Müdürlüğünüzce yapılacak ön değerlendirme neticesinde kurulacak olan merkezler için mezkur yönergenin 5 nci maddesi gereği Bakanlığımıza başvuruda bulunulması istenmiş idi.

Bu bağlamda, söz konusu merkezlerin tescil işleminin yapılabilmesi için mezkur yönergenin 5. Maddesi 4. fıkrasında tanımlanan komisyonca yapılan  yerinde inceleme  neticesinde  ilişikte gönderilen durum tespit formunun doldurularak alınacak valilik onayı ile birlikte durum tespit formunun gönderilerek tescil talebinde bulunulması  hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

        

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Ek-1: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri durum Tespit Formu

 

DAĞITIM:

GEREĞİ:                                                      BİLGİ:

81 İl Valiliği                                       Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü