9 Ocak 2015

TKHK kadro standartları yönergesi

ile admin

Sağlık Bakanlığından;

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere, Kamu Hastaneleri Birlikleri bünyesindeki sağlık tesislerinde görev yapacak personelin sınıf, unvan ve branşa göre kadro standartlarının tespiti ile kadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,

ç) Başkan: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanını,

d) Birlik: Genel Sekreterlik ve Hastane Yöneticiliğinden oluşan, Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin il düzeyinde işletilmesi için kurulan taşra teşkilatını,

e) Genel Sekreter: Birliğin en üst yöneticisini,

f) Sağlık Tesisi: Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini veren hastaneler ve bağlı birimlerini, Üniversiteler ile ortak/birlikte kullanılan hastaneler de dahil olmak üzere, ağız ve diş sağlığı merkezleri / hastaneleri ile benzeri sağlık kuruluşlarını,

g) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi: Ağız ve diş sağlığı konusunda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ileri tetkik ve tedavilerin uygulandığı birliğe bağlı yataklı/yataksız sağlık tesislerini,

ğ) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM): Diş hekimliğinin bütün branşlarında, muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği, hasta yatağı bulunmayan, entegre sistem ile çalışan, diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen birliğe bağlı sağlık tesislerini,

h) Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri: Ağırlıklı olarak koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri olmak üzere, tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin de verildiği, idari ve mali bakımdan bir sağlık tesisine bağlı entegre sistem ile çalışan hizmet birimlerini,

ı) Diş Tedavi ve Protez Merkezi: Koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin verildiği, bünyesinde diş protez laboratuvarı da bulunan, idari ve mali bakımdan bir sağlık tesisine bağlı olarak açılan entegre sistem ile çalışan hizmet birimlerini,

i) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık tesislerini,

j) Ek Hizmet Binası: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılabilen, diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi işlemler gibi günübirlik uygulamaların yapılabildiği, çalışma saatleri dışındaki sağlık hizmetlerinin mesai dışı poliklinik uygulaması ile verildiği 24 saat esasına dayalı olarak çalışan, gerektiğinde hastaların müşahede amaçlı yatırılabildiği uzman düzeyinde sağlık hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu sağlık tesislerinin statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

k) Hastane Rolleri ve Grupları: Bölgesel sağlık yapılanması içerisinde; mevcut ve yatırım planlamasında olan yataklı sağlık tesislerinin, hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve bunların belirlenen rollere göre gruplandırılması, hizmet verdikleri nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak Kurumca yeniden yapılandırılan ve gruplandırılan yataklı sağlık tesislerini,

l) İlçe Devlet Hastanesi (EI rolündeki hastane): Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, acil sağlık hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbi teşhis ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, ağız diş sağlığı hizmetleri ve benzeri sağlık hizmetlerinin verildiği, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi de bulundurabilen, güçlendirilmiş olarak kurulan entegre sağlık tesislerini,

m) Özel Dal Hastanesi: Belirli yaş veya cinsiyet grubu hastalıkları ile belirli bir hastalık veya hastalıklarla ilgili olarak ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis veya tedavi yapılan yataklı sağlık tesislerini,

n) Semt Polikliniği: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel hastaneler, dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ADSM/ADSH’ne bağlı olarak (Cezaevi Semt Poliklinikleri de dahil) açılabilen, ayaktan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu sağlık tesislerinin statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

o) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK): Akraba dışı hematopoetik kök hücre nakli gereken hastaların tedavisi için, gönüllü verici olmak isteyenlerin doku tipleme sonuçlarının saklanması ve bunların kemik iliği nakli için gönüllü verici ihtiyacı olan hastalarla eşleştirilmesi işlemlerini yapmak, kemik iliği nakli öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlamak amacıyla, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren merkezi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadro Standardı ve Birlikler Bünyesindeki Sağlık Tesislerinin Sınıflandırılması

Kadrolara Dair Genel Esaslar

Kadro Standartları ve Kadroların Sabitliği

Madde 4 – (1) Bu Yönerge ekinde yer alan cetvellerde birlikler bünyesindeki sağlık tesislerinin azami kadro standartları gösterilmiştir. Sağlık hizmetinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması amacıyla ihtiyaç halinde bu standartların üstünde veya dışında yönerge ekinde yer alan cetvellerde Kurum Başkanının onayı ile yapılacak değişiklikler hariç olmak üzere standart artırımına veya değişikliğine gidilemez, standart üstü atama yapılamaz.

(2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan; Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur kadrosunda görev yapanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile Hakim ve Savcıların, atandıkları yere, görev süreleriyle sınırlı olmak üzere, kamu görevlisi olan eşinin atanması ile İdari Yargı Mercilerince verilen kararların uygulanması durumlarında standart kadro sayıları dikkate alınmaz.

Kadro ve Görev Unvanları

Madde 5 – (1) Bu Yönerge ekinde yer alan cetvellerde, birliklere bağlı sağlık tesislerinde istihdam edilecek personelin kadro ve unvanları belirtilmiş olup, bu unvanları haiz olmayanların ataması yapılamaz. Ancak bu unvanlara atanabilecek personelin bulunmaması halinde, nitelik itibariyle benzer eğitim ve öğrenim şartlarını taşıyan, aynı birlik dahilinde veya aynı ilde bulunan birliklerde görevli bulunan personelin Kurum Başkanlığınca geçici olarak görevlendirilmesi yoluna gidilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı, sağlık tesisindeki toplam standart personel sayısının %5’ini geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Ortak Hükümler

Yeni Açılacak ve Kapanacak Sağlık Tesisleri

Madde 6- (1) Bu Yönergenin yayımından sonra Birliklere bağlı sağlık tesisleri veya bunların bünyesinde veya bunlara bağlı olarak açılacak hizmet bölüm ve birimleri Başkan onayı ile açılır veya kapatılır.

(2) Sağlık tesisinin veya bunların bünyesinde veya bunlara bağlı olarak açılan hizmet bölüm ve birimlerinin kapatılması halinde görevli personelin görev yeri değişiklikleri genel hükümlere ve diğer sağlık tesislerinin personel ihtiyacına göre Kurum Başkanlığınca yapılır.

(3) Başkan onayı ile hizmete yeni açılan sağlık tesislerinin veya bunların bünyesinde veya bunlara bağlı olarak açılacak hizmet bölüm ve birimlerinin personel ihtiyacı genel hükümlere göre

Kurum Başkanlığınca karşılanır. Kurum Başkanlığından açılış onayı alınmamış sağlık tesislerine personel ataması yapılamaz.

(4) Sağlık tesislerinin kuruluş çalışmaları için ihtiyaç duyulan personel ile arızi sebeplerden dolayı istihdamı gereken personel, Kurum Başkanlığınca en yakın ve uygun görülecek birliklerden geçici görevlendirme yoluyla sağlanır.

Madde 7- (1) Uzmanlık eğitimi veren hastanelerde eğitim görevlisi, başasistan ve asistan kadro standartları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Madde 8 – (1) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihte, Yönergenin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan sağlık tesislerinin bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir

(2) Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadro standartları ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin kadro standartları ayrıldıkları sağlık tesisinde sözleşmeli personel statüsünde görev yaptığı süre boyunca şahsa bağlı olarak tutulur ve sözleşme süresince tutulu standart sayısını geçmemek kaydıyla sağlık tesisine standart üstü personel görevlendirilebilir.

Madde 9-

(1) Sağlık Tesislerinden;

a) Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanelerinin Uzman Tabip kısmı (AI ve AII rolleri) A sayılı,

b) Devlet Hastaneleri Uzman Tabip kısmı (B, C, D ve EI rolleri) B sayılı,

c) A Grubu Hastaneleri Uzman Tabip kısmı C sayılı,

ç) AI, AII, B, C, D, EI Hastaneleri İdari ve Diğer Sağlık Personeli kısmı Ç sayılı,

d) Dal Hastaneleri İdari ve Diğer Sağlık Personeli kısmı D sayılı,

e) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastaneleri Pratisyen Tabip kısmı E sayılı,

f) Kan Merkezleri F-1 sayılı,

g) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi F-2 sayılı,

ğ) Cezaevi Semt Polikliniği F-3 sayılı,

h) Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi F-4 sayılı,

ı) Kemik İliği Nakli Merkezi F-5 sayılı,

i) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi G sayılı,

j) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerine Bağlı Diş Tedavi ve Protez Merkezi ve Diş Polikliniği H sayılı,

cetvellerde gösterilmiştir.

Yürürlük

Madde 10- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.