10 Aralık 2014

“Ticari alanların veri girişi” konulu duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yer alan ticari alanların veri girişleri konulu duyuru yayımlanmıştır;

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.81.00.05/949-12270                           16/11/2011

Konu: Kurumlarımızda yer alan ticari alanların              ACELE GÜNLÜDÜR

veri girişi.

 

…………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğüne)

 

İlgi: : a) 16/06/2011 tarih ve 2011/43 sıra nolu Genelge.

b) 01/07/2011 tarih ve 7178 sayılı genel yazı.

c) 08/07/2011 tarih ve 7460 sayılı genel yazı.

d) 18/08/2011 tarih ve 8920 sayılı genel yazı.

 

Bilindiği üzere, mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan ve yeni açılacak bölümlerin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dâhil olmak üzere) Bakanlığımız tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı ile protokol imzalanmış ve bu hususlar ilgi (a) genelge ile ilgi (b), (c) ve (d) genel yazılarımızla da ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

 

Ancak ilgi (c) ve (d) genel yazılarımız ile iliniz bünyesinde hizmet veren ticari alanlarla ilgili olarak TDMS üzerinden veri girişlerinin en kısa zamanda tamamlanması istenilmiş olmasına rağmen halen bazı kurumların veri girişlerini yapmadıkları, bazılarının ise eksik giriş yaptıkları kayıtlarımızdan tespit edilmiştir. Kurumlarda kiralama iş ve işlemleri ile gelirlerinin takibinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için; Sağlık Müdürlüklerinden İl Müdür Yardımcısı veya İdari Mali İşler Şube Müdürü, Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinden ise Müdür veya Müdür Yardımcısı düzeyinde, sorumlu tespit edilmesi ve ekte gönderilen formun her kurum için ayrı ayrı doldurularak en geç 25/11/2011 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza toplu olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan bahse konu veri girişlerinin ilgili kurumlar tarafından 25/11/2011 tarihine kadar tamamlanması, tamamlamayan kurumlarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli takiplerin yapılarak veri girişlerinin anılan sisteme aktarılmasının sağlanması hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

 

EK: Form (1 Adet) Yazı ekinde gönderilmemiş olup,

web sayfasında yazı ekinde yayımlanmıştır.

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine

Ek Form için tıklayınız