10 Aralık 2014

Tıbbi Cihaz ve/veya Sarf Malzemesi Alımı Yapan İdarelere Duyuru

ile admin

Tıbbi Cihaz ve/veya Sarf Malzemesi Alımları ile ilgili Kamu İhale Kurumu’nca Yayımlanan Duyuru

Tıbbi Cihaz ve/veya Sarf Malzemesi Alımı Yapan İdarelere Duyuru

Bilindiği üzere, Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğin, 3.1.2 nci maddesinde; “Tıbbi cihaz alımlarına ilişkin ihtiyaç raporları hazırlanırken Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) oluşturulmuş Branş Ağacındaki branş kodları kullanılacak olup belirlenen seviyedeki branş kodunun seçimine izin verilecektir. Daha önce Kamu Satınalma Platformunda (KSP) Branş Ağacında bulunmayan branş kodları için kullanılan 99 kodlu tanımlamaların kullanımı uygulamadan kaldırılmıştır.”,

3.1.5 inci maddesinde; “Tıbbi cihaz alımlarında idareler tarafından yüklenen bilgiler otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun sistemine aktarılır.” açıklamaları,

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.1.5. maddesinde de; “Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 inci, 21 inci ve 22 inci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarası (İKN) (doğrudan temin alımları hariç), TİTUBB kayıt numarası KDV hariç alış fiyatı, adet, tarih, hastane kodu ve firma bilgisi vb. bilgileri Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girmek zorundadırlar. Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranına girmeyen sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının tıbbi malzeme bedelleri, İhale Sonuç Formu Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girilinceye kadar Kurumca ödenmez.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan tebliğ açıklamaları çerçevesinde alım yapan idarelerin, EKAP üzerinden ihtiyaç raporu hazırlanması aşamasında yapılacak alımın bu yönetmelikler kapsamında olup olmadığını değerlendirmeleri; bu yönetmelikler ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödemesine tabi olan ürünler için “TİTUBB’a kayıtlı bir tıbbi cihaz ve/veya sarf malzeme alımı mı?” sorusuna evet cevabı vermeleri ve ihtiyaç raporunu branş kodları veya GMDN kodlarını kullanarak hazırlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ihale ilanı yapılmasından sonra ve ihale sürecinde ihtiyaç raporunda değişiklik yapılması mümkün olmayacak ve ihale sonuç formları SGK sistemine aktarılamayacaktır. Bu duyurunun yapılmasından önce tıbbi cihaz şeklinde kayıt yapılmadan sözleşme imzalanması aşamasına gelmiş olan alımlarda da geriye dönük olarak düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu şekilde düzeltme yapılmasına ilişkin talepler Kamu İhale Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dikkate alınmayacaktır.

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında alım yapan bütün idarelere önemle duyurulur.

 

Duyurunun aslı için tıklayınız