10 Aralık 2014

Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi konulu duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B-10-0-THG-0-59-00-01-842.99/     04.10.2011

Konu: Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi

 

VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi: 01.03.2010 tarihli ve B.10.0.THG.0.82.00.01-010.06/8310 sayılı (2010/11) Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi

 

Bakanlığımıza bağlı Yataklı Tedavi Kurumları ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının giderilmesi, kaynakların verimli kullanılarak sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli, erişilebilir ve hakkaniyetli sunumu için çeşitli planlamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüze tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının temini için; 15.01.31.62-07.3.1.00-1-06.1 Mamul Mal Alımları ekonomik sınıflandırma düzeyinden ayrılan ödeneğin kullanım usul ve esaslarını, ilgide kayıtlı Genelge ile (2010/11) düzenlenmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüzce tıbbi cihaz ve ödenek taleplerinde birlikteliğin sağlanması için meydana gelen gecikme ve gereksiz yazışmaların önlenmesi, cihaz talep ve ödenek takibinin daha sağlıklı yürütülmesinin temini maksadıyla; 2010/11 sayılı Genelge kapsamında yer alan tıbbi cihaz ve ödenek talepleri için, Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi oluşturulmuştur. Kurumlar ve İl Sağlık Müdürlükleri bu sisteme http://www.tedavi.saglik.gov.tr/baskanliklar/hddb/ elektronik adresinden erişebileceklerdir. Kurumlar ve İl Sağlık Müdürlükleri daha önce adlarına tanımlanmış olan Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (THGM) şifresiyle sisteme giriş yapacaklardır.

 

Yukarıdaki ve yazımız ekinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, tıbbi cihaz ve ödenek talepler kâğıt ortamında gönderilmeyecektir. Tıbbi cihaz ve ödenek talepleri, merkezi alım ihale durumları ve alımı gerçekleştirilen tıbbi cihaz ve demirbaşların dağıtım listeleri http://www.tedavi.saglik.gov.tr/baskanliklar/hddb/ elektronik adresten takip edilebilecektir.

 

İlinizde faaliyet gösteren kurumların bilgilendirilmesi ve sisteme veri girişinin sağlanması

hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

EK: Tıbbi Cihaz Ve Ödenek Talep Sistemi

    İle İlgili Açıklamalar (1 Sayfa)

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

  

TIBBİ CİHAZ VE ÖDENEK TALEP SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

A-) Kurumlar Tarafından Yapılacak İşlemler:

 

Genel Müdürlüğümüzce Tıbbi Cihaz ve Ödenek taleplerinde birlikteliğin sağlanması ve ödenek takibinin daha sağlıklı yürütülmesinin temini maksadıyla, Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talepleri ile ilgili talepleri için, Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sistemi oluşturulmuştur. Sistemin kullanılışı ile ilgili eğitim dokümanına http://www.tedavi.saglik.gov.tr/baskanliklar/hddb adresinden erişebilir. Bu nedenle;

 

1. Kurumlarca sisteme yapılacak girişler için daha önce tanımlanmış olan THGM şifreleri kullanılacaktır.

 

2. Tıbbi cihaz ve ödenek talepleri ile ilgili talepleri iki dönem halinde Nisan ve Ekim aylarında yapılması istenmektedir. Bu maksatla kurumlar her yılın 15-30 Mart ve 15-30 Eylül tarihleri arasında sisteme talep girişi yapacaklardır.

 

3. Veriler sisteme kayıt edildikten sonra sistem tarafından üretilen form çıktısı alınarak, onaylandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne ivedilikle gönderilecektir.

 

4. Yukarıda belirtilen tıbbi cihaz ve ödeneklerle ilgili, Bakanlığa doğrudan talep yapılmayacaktır.

 

5. Kurumlar bir defaya mahsus olmak üzere, Ekim dönemine ait taleplerin sisteme girişini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacaklardır. Girişler 04.10.2011 tarihinde başlayacaktır.

 

B-) İl Sağlık Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler:

 

1. Sisteme yapılacak girişler için daha önce tanımlanmış olan THGM şifreleri kullanılacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri         görevlendirilecek bir personel tarafından http://tedavi.saglik.gov.tr/baskanliklar/hddb adresinden sisteme giriş yapacaklardır.

 

2. İl Müdürlüğü bu sistemde koordinasyon görevi üstlenecek olup ( Nisan 1-15 ve Ekim 1-15 ) tarihleri arası sisteme girilerek müdürlüğe gönderilen formları sistem üzerinde inceleyecek uygun olanlara onay verecek uygun olmayan formların düzeltilmesini sağlayacaktır. Gerekli düzeltmelerin yapılmasını müteakip, veri girişi yapmış olan tüm kurumları onaylayıp kaydederek, sistemden alacakları çıktıyı yetkili amire imzalattıktan sonra ivedilikle Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

 

3. Sistem, Nisan 1-15 ve Ekim 1-15’inde Genel Müdürlükçe kapatılacağından, işlemlerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Tıbbi Cihaz ve Ödenekleri ile ilgili İl Müdürlükleri Kurumlardan gelen formları müdürlük bünyesinde muhafaza edecek, hastaneden gelen formlar Bakanlığa kesinlikle gönderilmeyecektir. İl Sağlık Müdürlükleri Tıbbi Cihaz ve Ödenek Talep Sisteminin kullanılışı ile ilgili eğitim dokümanına http://tedavi.saglik.gov.tr/baskanliklar/hddb adresinden erişebilirler.

 

İLETİŞİM:

Programla ilgili teknik ve idari destek için:

Seher İLDEGEZ

Tel: 0312 585 15 59