Testis kanserseri öteki kanserlere göre daha azca sıklıkta görülmekle beraber 15-35 yaş arası erkeklerde ensık görülen kanserlerdir. Testsi dışına yayılmış olsalar bile tedavi edilme şansları çok yüksek tir.

I- Germ hücreli tümörler: %90 ı germ hücreli tümörlerdir, bu hücreler spermleri yapan hücrelerdir. Seminom ve Non –seminom olmak üzere 2 ana tipi vardır.

-Seminomlar: Non –seminomlara göre daha yavaş büyür ve yayılırlar. Klasik seminom (%95) 25-45 yaş arası görülür . Spermatositik seminom (%5) çoğunlukla 60 yaş sonrası görülür. Seminomların %15 kadarı HCG üreten tümörlerdir.

  • Non- seminomlar: 4 tipi vardır . Embriyonel carcinom, yolc salc carcinoma, chriocarcinoma , teratoma. Nom seminomların bir çoğu bu tipleri karışık olarak içerebilen mixed tümörlerdir.

Embriyonel karsinomlar germ hücreli tüörlerin %40 ının yapısında yer alırlar sadece pür tipleri %3-4 kadardır. Hızlı gelişme ve yayılma eğilimindedirler. Alfa fetoprotein (AFP) ve Beta HCG üretebilirler.

Yolc salc karsinoma; çocuklarda en sık görülen testis tümörüdür , tedaviye çok iyi yanıt verirler, saf olarak erişkinde çok ender görülür. Hemen devamlı AFP üretirler .

Choriocarcinoma; ender ancak en agresif tipidir. Saf olarak bulunan tipleri çok hızla ve kan kanalıyla uzak organ metastazları yaparlar. öteki tiplerle beraber mixed olarak görülebilir .Beta HCG üretirler.

Saf teratomlar çok nadirdir AFP ve Beta HCG üretmezler , çoğunlukla diğer tiplerle beraber olurlar

Carcinoma in situ ( CIS) (intratubular germ cell neoplasia.): Tüm germ hücreli tümörlerin başlangıç formu olan non invazif bir tümördür. Mikroskopik bir tanı olup mutaka invziv bir forma dönmeyebilirler.

II- Stromal Tümörler: Testisteki hormon üreten hücreler yada destek yanlarından ( stroma) kaynaklanırlar , testis tümörlerinin erişkinde %5 ini , çocuklarda ise % 20 sini oluştururlar. En önemli tipleri ; Leidig hücreli ve sertoli hücreli tümörlerdir. Çoğunluğu iyi huylu tümörler olmakla birlikte bir kısmı diğer bölgelere yayılım yapabilir bu durumda kemo ve radyo terapiye iyi cevap vermezler.

III- Sekonder ( metastatik ) testis tümörleri: Başka organların testise metastazlarıdır. En sık görülen lenfomadır. Erkek çocuklarda lösemide görülebilir.

Risk Faktörleri:

1-İnmemiş Testis:

2-pozitif aile hikayesi.

3-HIV enfeksiyonu.

4-Carsinoma in situ.

5-Daha önce testsi kanseri hikayesi.

6-Yaş: 15-35 yaş arası en sık.

7- Irk : Beyaz ırkta siyah ve sarı ırka göre 4-5 misli fazla.

Erken tanıda bireyin belli aralıklarla kendine uygulayacağı testis muayenesi çok önemlidir.

Semptom ve bulgular:

1-Testiste büyüme yada kitle ( özellikle ağrısız)

2-Skrotumda ağırlık hissi.

3-Karın yada kasıkta kaba künt ağrı.

4-Skrotumda ani sıvı toplanması.

5-Göğüslerde büyüme ve hassasiyet.

6-Bel ve sırt ağrısı.

TANI:

1-Fizik muayene ve tıbbi hikaye:

2-Ultrasonografik inceleme:

3-Tümör belirteçleri : AFP ve Beta HCG:

Bu bulgularla testis tümörü şüphesinde inguinal orşiektomi yapılarak testis çıkarılır ve patolojik incelemeye alınır.

Tümör tipi belirlenince tedaviye yönelik evreleme açısından 1- Bilgisayarlı tomografi ( karın ve gerekirse akciğer) 2- Serum tümör belirteçleri testislerin alınmasından belli bir süre geçtikten sonra yeniden çalışılır.

Safha 1: Tümör testiste sınırlıdır.

Evre2: Tümör testis dışı karındaki lenf nodlarına yayılmıştır.

Evre3:Tümör vücudun diğer organlarına yayılmıştır , özellikle akciğer ve karaciğer yayılımı sıktır.

TEDAVi:

Tümör tipi ve evresine aşağıdaki tedaviler uygulanabilir.

1-Yakın Takip

2-Cerrahi tedavi ler: İnguinal Orşiektomi (testisin alınması) , retroperitoneal lenf nod diseksiyonu ( karın arka duvarındaki büyük arter ve venler çevreındaki lenf nodlarının çıkarılması), özel durumlarda metaztazların çıkarılması.

3-Kemoterapi.

4-Radyoterapi:

5-Yüksek doz kemoterapi ve stem cell ( ana hücre) nakli.