10 Aralık 2014

TBMM’de kabul edilen kanun teklifinde yer alan personel mevzuatına ilişkin düzenlemeler

ile admin

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12.7.2013 tarihinde kabul edilen Kanun, Cumhurbaşkanının onayını müteakip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Kabul edilen Kanunda kamu görevlilerini ilgilendiren düzenlemelere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.

– Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi

25 Haziran 2013 tarihi itibariyle çalışmakta olan;

  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel,
  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personel,
  • 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli,
  • Özel kanunların verdiği yetkiye dayalı olarak kurumlarda istihdam edilen diğer sözleşmeli personel,

Olmak üzere toplamda yaklaşık yüzbin sözleşmeli personele çalıştıkları kurumlarda Devlet memuru kadrolarına atanma hakkı getirilmiştir.

– Açıktan vekil olarak atananlara izin verilmesi

Hemşirelik, ebelik, köy öğretmenliği, imam-hatiplik gibi kadrolara açıktan vekil atanabilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil olarak atananların ücretli izin hakkı bulunmamaktadır. Düzenleme ile bu durumdaki personele ayda 2 gün olmak üzere yılda yirmi güne kadar izin hakkı tanınmaktadır.

– Doğum yapan memurlar lehine düzenleme

Doğum yapan memura bir yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemekteyken, düzenleme ile bu süre iki yıla çıkartılmaktadır.

Kariyer mesleklere girişteki öğrenim şartının standart hale getirilmesi

666 sayılı KHK ile 657 sayılı Kanuna eklenen Ek 41 inci maddede Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Yükseköğretim Kurulu uzman yardımcılığı sınavına girişte aranacak mezuniyet şartları düzenlenmişti. Söz konusu uzman yardımcılıkları dışındaki diğer kariyer mesleklerin yardımcılıkları için aranan öğrenim şartı ilgili kurumların kanunlarında veya yönetmeliklerinde yer almakta, uygulama birliği bulunmamaktaydı. Maddede yapılan düzenleme ile özel kanunlarda konuya ilişkin düzenleme yapılmasına gerek kalmaksızın tüm kariyer mesleklere girişte aranan mezuniyet şartı standart hale getirilmiştir.

Ayrıca kurumlar yeterlik sınavı sonrasında mesleğe yapılacak atamalarda özel mevzuatlarında farklı düzenleme olsa bile yabancı dil şartı olarak 70 puan şartını uygulayacaklardır.

– Disiplin ve öğrenci aflarından yararlanmış olanlara ilişkin düzenlemeler

28/02/1997 tarihinden sonra memuriyetten çıkarılma disiplin cezasıyla cezalandırılıp af kanunlarından yararlandığı halde göreve kadro kısıntısı nedeniyle döndürülmeyen memurların memuriyete atanmalarına ilişkin Bütçe Kanuna getirilen kısıtlamalar kaldırılmıştır.

Ayrıca aday memur olarak görev yapmaktayken kılık kıyafet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin cezası almak suretiyle veya aynı gerekçeyle olumsuz sicil almak suretiyle adaylık dönemi içerisinde görevlerine son verilen memurlara da yeniden atanma hakkı getirilmiştir.

Yapılan bir diğer düzenleme ile, yükseköğretim kurumlarında öğrenci iken ilişiği kesilen, ancak daha sonra çıkarılan af kanunlarıyla üniversitelerine dönüp öğrenimlerini bitirenler için, kamu görevlerine atanmalarında yaş şartı aranmayacaktır.

– KİT sözleşmeli personelinin izinleri

KİT’lerde çalışan sözleşmeli personelin her türlü izin hakları memurlarla paralel hale getirilmektedir.

– Görevine son verilenlere yeniden atanma hakkı

Kapatılan SHÇEK Genel Müdürlüğü ve ETİBANK’ a bağlı müesseselerde 1997 yılında yapılan işe alım sınavlarında başarılı olarak atanmaya hak kazanan ancak daha sonra çeşitli sebeplerle görevlerine son verilen kişilere ilgisine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ETİ Maden Genel Müdürlüğünde uygun görevlere atanma hakkı getirilmektedir.

– Terör mağduru atamaları

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle şehit olan veya çalışamayacak durumdaki malullerin yakınları ile çalışabilecek durumdakilerin kamuda istihdamında uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla, hak sahiplerinin atanacakları kurumları ve kadroları tespit etme görevi Başkanlığımıza verilmiştir.