9 Ocak 2015

‘Taşeron’ itirazı tasarı değiştirdi

ile admin

BAHAR ATAKAN- MİTHAT YURDAKUL/ Milliyet

İşçi konfederasyonları başkanlarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri talepler doğrultusunda TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda tasarı değiştirildi.

Kamuda, “yeterli nitelik veya sayıda personel olmaması durumunda” asıl işin bir bölümünde de taşeron çalıştırılabilmesine olanak sağlayan madde tasarıdan çıkarıldı. Devlet, taşeron çalıştırılacak branşları belirlerken de yargı içtihatlarına uymak zorunda olacak.

Tasarının 1. maddesi metinden bütünüyle çıkarıldı. Buna göre; 4857 Sayılı Kanun’un 2. maddesindeki 8, 9 ve 10. fıkra hükümleri mevcut haliyle korundu. 8. fıkra değiştirilerek; muvazaa iddiası ve muvazaalı olarak çalıştırılan alt işveren işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılması kuralı ortadan kaldırılıyordu. Hükümlerin mevcut haliyle korunmasıyla muvazaanın tespiti halinde taşeron işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılacak.

4 ayda bitecek

10. maddenin değiştirilmesiyle işçilere muvazaa ile ilgili kapatılan dava yolu yeniden açıldı.

Buna göre; asıl işin bir bölümünü ve tamamında iş alan alt işveren, kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle bildirimde bulunmakla yükümlü olacak.

Rapora karşı tebliğden itibaren 30 işgünü içinde işverenler mahkemeye itiraz edebilecek.

Dava seri muhakeme usulüne göre 4 ayda sonuçlandırılacak. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde Yargıtay, 6 ayda kesin karar verecek.

İtiraz etmeyene ceza

İtiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise kıdem tazminatından maaşlarına kadar aylıklarının iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Kamuda çalışan taşeron işçilerin asıl işçilerle aynı işi yaptıkları iddiasıyla açtıkları muvazaa davaları, çoğunlukla işçiler lehine sonuçlanıyor. Böylece alt işverenin işçileri en başından itibaren asıl işverenin işçileri sayılıyor.


Hacer BOYACIOĞLU / Hürriyet

TAŞERONLUKLA ilgili tartışmalı düzenlemeler getiren torba tasarıda, önemli değişiklikler yapıldı.

Tasarı için kurulan alt komisyonda maden çalışanlarına yeni haklar getiren düzenlemeler korunurken, yasalara aykırı taşeron çalıştırılması durumunda işverenin “taşeron işçiyi” kadroya geçirmesi yükümlülüğünde yapılacak değişiklikten vazgeçildi. Buna göre taşeron işçinin esas işi yaptığı saptanırsa kadro hakkı geriye dönük olarak işletilecek; Asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemeyecek. Yapılan değişiklik işçi sendikaların talep ettiği 5 temel düzenlemeden biri idi.

İŞ MÜFETTİŞİ MADDESİ

Alt komisyonda dün gün boyu süren toplantı, işçi sedikalarıyla bir gün önce gerçekleşen zirve sonrasında oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın işçi sendikalarıyla önceki gün yaptığı toplantı sonrasında sendika temsilcileri, Ak Parti yöneticileri ile bir araya gelmiş ve tartışmalı maddeleri değerlendirmişlerdi. Bu çerçevede taşeronlukla ilgili maddeleri görüşen alt komisyon, birçok değişikliğe imza attı. Yapılan değişiklikler arasında, iş müfettişlerinin “taşeron çalıştırma konusundaki” yetkisini kaldıran madde de bulunuyor. Buna göre, iş müfettişlerinin yaptıkları denetim sırasında taşeronlukla ilgili tespitte bulunması hakkı kaldırılmayacak. Ancak işverene müfettiş raporuna itiraz için getirilen 6 günlük süre, 30 güne çıkarılacak. Bu süre zarfında itiraz yoksa ve mahkeme rapor yönünde karar alırsa; taşeron işçi kadroya geçirilecek.

İŞÇİLERDEN GÖRÜŞ

Ana iş ve yan iş konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veren düzenlemede de değişikliğe gidildi. Yasalar yerine ana iş ve yan işi belirlemede ilgili bakanlıkların ve kurumların görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın teklifiyle kurulun belirleme yetkisi korunurken, konfederasyonlardan da bu konuda görüş alınması şartı getirildi.