Sigorta primi teşvikinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında genelge (2016/8)

Sigorta primi teşvikinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında genelge (2016/8)

14 Nisan 2016 0 Yazar: admin

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 41481264/ 229              5 Nisan 2016
Konu: 2013/30 sayılı Genelge

GENELGE
2016/8

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 22/7/2013 tarihli ve 2013-30 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Bu defa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiş ve bahse konu değişiklik 1/3/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, 2013/30 sayılı Genelgede belirtilen bazı usul ve esaslar, 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye istinaden aşağıda belirtildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan il ve ilçelerde faaliyet gösterip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmünden yararlanan işyerleri, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, işyerinde ilgili ayda on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile bildirilen sigortalıların tamamından dolayı söz konusu indirimden yararlanabilecektir.

Buna karşın, 2016/Şubat ayı ve öncesine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde 46486, 56486, 66486 kanun numarasını seçerek bildirim yapan işyerlerinde ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartının sağlanması gerektiğinden, 2016/Şubat ayı ve öncesinde on sigortalının altına düşülmesi halinde o ay için sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Örnek 1: Niğde ilinde 20/1/2016 tarihinde faaliyete geçen (A) Anonim Şirketine ait işyerinde, kanun kapsamına alındığı tarih itibariyle yedi (7) sigortalı çalıştırıldığı ve 2016/ Şubat ve Mart aylarında da bu sigortalılar dışında herhangi bir sigortalının işe alınmadığı varsayıldığında,

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere yürürlükten kaldırıldığından, bahse konu işveren 2016/Ocak ve Şubat aylarında söz konusu prim teşvikinden yararlanamayacak, buna karşın anılan madde de öngörülen diğer şartların da yerine getirilmesi kaydıyla 2016/Mart ayında bildirilen yedi (7) sigortalının tamamından dolayı yararlanabilecektir.

Sigorta primi teşvikinden yararlanılacak ayda asıl işverence sigortalı çalıştırılmamasına karşın alt işverenlerince sigortalı çalıştırılması durumunda, 2016/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere, on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın alt işverenlerce çalıştırılan sigortalıların tamamından dolayı bu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Kurumumuza bildirmiş olduğu sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, bahse konu sigorta primi teşvikinden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmektedir. Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, bu işyerinde fiilen çalışmamasına rağmen aynı işverenin teşvik kapsamına girmeyen diğer illerdeki işyerlerinde çalıştığının tespiti halinde,

-Sigorta primi desteğinden yararlanan işyeri sigorta primi teşvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacak,

-Tespit tarihine kadar yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarları da işverenlerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş puanlık prim indiriminden yararlanan işverenlerin, ilave altı puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Ancak Kurum denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler, mahkeme ilamı ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan 2008/10. ay ve sonrası sürelere ilişkin olarak çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğinin anlaşılması halinde, bu işverenler sigorta primi teşvikinden bir yıl süreyle yararlandırılmayacaktır.

Bu Genelge hükümleri 1/3/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 22/7/2013 tarihli ve 2013-30 sayılı Genelgenin, bu Genelgeye aykırı hükümleri 1/3/2016 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı