10 Aralık 2014

SGK 2007/71 Sayılı Genelge Yayınlandı

ile admin

2007/71 SAYILI GENELGE 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) 01/9/2007 tarihînden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. SUT’un “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı (12.1.2.) numaralı maddesi birinci fıkrası birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.” cümlesi eklenmiştir.

2. SUT’un “Organ ve doku nakli tedavileri” başlıklı (18) numaralı maddesi on dördüncü fıkrası “Yurtdışından kemik iliği/kordon kanı getirtilme sürecinde, yurt dışı kaynaklı verici taraması, vericinin ileri testleri, sağlık kontrol masraflan, kök hücre toplanması gibi işlemlerin her biri için WMDA (Dünya Kemik İliği Vericileri Birliği) tarafından belirlenmiş bedel Kurumca (yurt içi doku bilgi bankasının ilişkilendirildiği sağlık işleri müdürlüklerince), yurtdışı veya yurt içi kemik iliği doku bilgi bankasına avans şeklinde ya da yurtdışı ilgili banka hesaplarına havale edilerek ödenir. Avans bir ay içerisinde belge karşılığında kapatılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

3. SUT’un “İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ödeme” başlıklı (24.1.2.) numaralı maddesi altıncı fıkrasının son cümlesi Tebliğden çıkarılmıştır.

4. SUT eki “Paket İşlem Fiyat Listesi” (EK-9) “5.ANESTEZİ VE REANİMASYON” işlem adı “YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ” olarak değiştirilmiştir.

5. SUT eki “Paket İşlem Fiyat Listesi” (EK-9) “P552010” ve “P552020” paket kodlan, işlem adları, açıklamalar ve birim fıyatlan listeden çıkarılmıştır.

6. SUT eki “Paket İşlem Fiyat Listesi” (EK-9)’ne bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listedeki düzenlemeler eklenmiştir.

7. SUT eki “Ayaktan Tedavilerde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Başvuru Başına Ödemede Uzmanlık Dallarına Göre Fiyat Listesi”nde (10/B Listesi) bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listedeki düzenlemeler yapılmıştır.

8. Yoğun bakım hizmetleri aşağıdaki esaslarla yürütülecektir.

a. Yoğun bakım hastasından hiçbir gerekçeyle ilave ücret alınmayacaktır.

b. Ücretlendirme Paket İşlem Fiyat Listesi (EK-9) uygulama ilkeleri doğrultusunda yapılacaktır. Ancak, Yoğun Bakımda yatarken yapılan trakeostomi ve küçük cerrahi girişimler, albumin, enteral ve parenteral beslenme ürünleri fîyata dahil, trombosit, aferez trombosit hariçtir.

c. Her hasta için ayrıntılı epikrizin bir nüshası faturaya eklenecektir.

d. Mekanik ventilatör ihtiyacı olmayan veya üç günden kısa yatan hastalar için haftanın ilk günü dâhil tüm günler “diğer günler” üzerinden ücretlendirilir.

e. Hastaneler hasta seçimi yapamaz. Hasta tedavi bitmeden taburcu edilemez.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

GENELGEYİ PDF FORMATINDA GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZImage