10 Aralık 2014

Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması Yönetmeliğinde Değişiklik

ile admin

Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 1 Temmuz 2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır;

 

 

Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

YÖNETMELİK

SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE
TESİSLERDEKİ TIBBÎ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE
ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 3/7/2006 tarihli ve 2006/10655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül edilmiştir.

“c) Döviz Kuru Sepeti: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alış kurları üzerinden hesaplanan değeri,

ç) Düzeltme katsayısı: Döviz Kuru Sepetindeki artış oranının (ÜFE+TÜFE)/2 oranındaki artışın üzerinde olması halinde, İdare tarafından ek-1’de yer alan formüle göre hesaplanan katsayıyı,”

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İhale dokümanında ve sözleşmede kiralama süresi ve kira artış oranları belirtilir. Kira artış oranlarının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bir önceki yıla ilişkin yıllık ÜFE ve TÜFE esas alınarak oluşturulan (ÜFE+TÜFE)/2 formülü kullanılır. Bununla birlikte, kira artışının yapılacağı tarihteki Döviz Kuru Sepetindeki artışın (ÜFE+TÜFE)/2 oranındaki artıştan yüksek olması halinde, Döviz Kuru Sepetindeki artış İdare tarafından hesaplanan düzeltme katsayısı marifetiyle yıllık kira artış oranına çarpan olarak eklenir.”

MADDE 3 ‒ Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin ekini görmek için tıklayınız