10 Aralık 2014

Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mührün Kaldırılması hakkında açıklama

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2011/39 sayılı, Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mührün Kaldırılması konulu Genelge hakkında açıklama yapılmıştır.

Açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında düzenlenen iş göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, sevk evrağı ve istirahat raporlarında tasdik ve mührün bulunması zorunlu olup, anılan Kurumca mevzuatlarında düzenleme yapılana kadar tasdik ve mühürleme işlemi devam edecektir.

Uygulamanın buna göre yapılması ve vatandaşın gereksiz bürokratik işlemlere maruz bırakılmamasına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir” denilmektedir.

İlgili yazı aşağıdadır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

   Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.83.00.03-010.06                                        

Konu  : Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mührün Kaldırılması

 

…………………………VALİLİĞİNE

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

İlgi: 30.05.2011 tarihli ve 23874 (2011/39) sayılı Genelgemiz.

 

         Sağlık raporlarından tasdik ve mührün kaldırılması konulu ilgi Genelge’de “Sağlık Hizmet sunucularınca düzenlenen ilaç, üçlü heyet, durum bildirir, istirahat, tıbbi malzeme vb. raporlar ile sağlık kurumlarınca düzenlenen diğer sağlık kurulu raporları ile tek tabip raporlarında da ilgili mevzuatında zorunlu tutulan haller dışında mühür ve başhekim onayı aranmayacağı” düzenlemesi yapılmıştır.

         Ancak, yukarıda belirtilen söz konusu madde hükmünün yorumlanmasında ve uygulanmasında bir takım tereddütler oluştuğu Bakanlığımıza intikal eden çeşitli başvurulardan anlaşılmaktadır.

         Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı kapsamında düzenlenen iş göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, sevk evrağı ve istirahat raporlarında tasdik ve mührün bulunması zorunlu olup, anılan Kurumca mevzuatlarında düzenleme yapılana kadar tasdik ve mühürleme işlemi devam edecektir.

         Uygulamanın buna göre yapılması ve vatandaşın gereksiz bürokratik işlemlere maruz bırakılmamasına hassasiyet gösterilmesi hususunda;

         Gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Adnan ÇİNAL
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı V.

F. KOÇAK

DAĞITIM:

Gereği:                                              Bilgi için:

81 İl Valiliğine                             İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne

 (İl Sağlık Müdürlüğü)                   Maliye Bakanlığına

                                               (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)

                                               Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına

                                               Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

                                               Türk Eczacılar Birliğine