10 Aralık 2014

Sağlık Raporlarında Tasdik ve Mühürün Kaldırılması Hakkında Genelge (2011/39)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Sağlık Raporlarında Tasdik ve Mühürün Kaldırılması Hakkında Genelge (2011/39) yayınlandı.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.83.00.03-010.06                  30.05.2011 *23874                       

Konu  : Sağlık Raporlarından Tasdik ve

              Mühürün Kaldırılması

 

 

GENELGE

2011 / 39

                                                     

 

İlgi: 29.01.2007 tarih ve 1570 (2007/4) sayılı Genelge.

 

 

Bakanlığımıza ulaşan başvurulardan hastanelerimizde yapılan muayeneler sonucunda düzenlenen sağlık kurulu ve tek tabip raporlarının onaylanması esnasında kuyruklar oluştuğu, hasta ve yakınlarının tasdik işlemlerini yaptırma amacıyla zaman kaybı yaşadıkları bu durumun hem hastane yönetimi hem de hasta ve hasta yakınlarını zor durumda bıraktığı görülmüştür.

 Bu nedenle, e-rapor uygulamasının hayata geçirilmesi de göz önünde bulundurulduğunda konu ile alakalı olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması bakımından ilgide kayıtlı genelge iptal edilerek aşağıdaki hususların bir kez daha vurgulanmasında yarar görülmüştür.

 

Raporların Tasdiki ve İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:

 

1. İlgide kayıtlı genelge ekine konulan “İlaç Kullanım Raporu (Ek–1)” formatı yeniden düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek–1) konulmuştur. Bu rapor formatına (Ek–1) Bakanlığımıza bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, ilgili mevzuata göre Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerinde istisnasız uyulacaktır.

 

2. Geri ödeme kurumları ve serbest eczanelerce, bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesi talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecektir.

 

3. Rapor formatında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla “T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almaktadır. Bu nedenle rapor formunda (Ek–1) ayrıca hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek görülmemiştir.

 

4. İş bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelge uyarınca ve önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.