10 Aralık 2014

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

ile admin

“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” 6 Nisan 2011 tarih ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27897

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

 

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ

SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.