22 Ocak 2016

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi

ile admin

Başbakanlıktan:

Konu : Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi

GENELGE
2015/19

Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programlan arasında yer alan “Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programının eylem planında, “Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi” oluşturulması öngörülmüştür,

Bu çerçevede; sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi, özel kesimle diyalog gibi hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmek ve koordine etmek üzere Sağlık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Kalkınma, Maliye Bakanlıkları Müsteşarları ile Hazine Müsteşarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve TÜBİTAK Başkanının üye olduğu “Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi” oluşturulmuştur.

Komitenin çalışma usul ve esasları, yıllık toplantı sayısı ile toplantı zamanları Komite tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri ve alman kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülecektir.

Komite tarafından, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine yönelik olarak ortak veri kullanımını sağlayacak veri altyapısının geliştirilmesi ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümün sağlanması amacıyla bir alt komite kurulacaktır. Ayrıca Komite tarafından lüzumu halinde danışma grupları, geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir. Komite toplantılarına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra üniversiteler, sağlık endüstrisi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir,

Komite çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması ve Komite tarafından alman kararların uygulanması için bütün bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png