10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı Atama İlanı

ile admin

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerine profesör ve doçentlerden klinik şefi ve klinik şef yardımcısı atanacaktır.

İlgili uzmanlık dalında profesör veya doçent unvanı almış olan uzman hekimler, Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edebileceklerdir.

Müracaat eden adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitimci niteliklerini değerlendirmek üzere Bakanlığımızca, ilgili uzmanlık dallarında üç profesör veya klinik şefinden jüri teşkil olunacaktır. Jüri üyeleri adaylar hakkındaki mütalaalarını, öncelik sıralaması yaparak ayrı ayrı Bakanlığımıza bildireceklerdir. Atamalar bu mütalaalara göre yapılacaktır. Müracaat edecek adaylar;

o Müracaat edeceği dalda uzman olmak ve profesör veya doçentlik unvanına sahip bulunmak,

o 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımak,

o Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak,

o Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde atanabilecek durumda bulunmak,

o Görevini yapmasına enge) hali bulunmamak, şartlarını taşıyacaklardır.

İlan edilen kadrolara müracaatlar 23.05.2011 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 06.06.2011 günü saat 18.00’de sona erecektir.

Müracaat tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Müracaatlar T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Prof. Dr.Nusret Fişek Caddesi No: 41 06434 Yenişehir/ANKARA adresine 09.00-18.00 saatleri arasında şahsen yapılacaktır.

Müracaat şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sayfasında (www.saglik.gov.tr) belirtilen kadrolardan sadece birine;

– Müracaat ettiği kadro ve hastane adını belirten bir dilekçe ekinde,

– Bilimsel ve eğitici niteliklerini gösterir 4 takım dosya,

– Profesör veya Doçentlik belgesinin tasdikli sureti, ile birlikte müracaat edebileceklerdir.