9 Ocak 2015

Sağlık Bakanlığı geçici görevlendirme genelgesi

ile admin

Sağlık Bakanlığı, hem Bakanlık hem de bağlı kuruluşlardaki geçici görevlendirmeleri düzenleyen bir genelge yayımladı.

Genelgenin 6. maddesi il dışına geçici görevlendirmelerde, Türkiye’de ilk kez karşılaşmış olduğumuz bazı düzenlemeler yer almaktadır. Örneğin geçici olarak görevlendirilecek personel son 1 yıl içinde görevlendirilmemiş olmalıdır. Yine gebe olanların yanı sıra 5 yaşından küçük çocuğu olanlar da görevlendirilemeyecektir.

Genelgenin 6. maddesinde, geçici görev emri tebliğ edilenlerin rapor veya izin almasına müsade edilmemesi istendi.

Yine genelgede, görevlendirilen personelin en geç 48 saat içerisinde ayrılışlarının yapılması istendi.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 58454586 
Konu: geçici görevlendirme

GENELGE
2014/20

Ülkemizde mevcut sağlık insan gücünün bölgeler arası ve iller arası dengeli dağılımını sağlamak için çeşitli tedbirler alınmış bu kapsamda 5371 sayılı Kanun ile hekimlere devlet hizmeti yükümlülüğü uygulaması getirilmiştir. Buna rağmen; ülkemizdeki sağlık insan gücü yetersizliği, devlet memurlarının 657 sayılı Kanundan kaynaklanan mazeret nedeniyle yer değişikliği, istifa, emeklilik, izin gibi özlük haklarının kullanılması, toplu nüfus hareketleri, doğal afetler gibi olağan dışı haller nedeniyle ortaya çıkan sağlık hizmeti sunumu ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç olan yerlere zorunlu olarak sağlık personeli görevlendirilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde eşit ve dengeli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla, doluluk oranı yüksek olan illerde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personelden, ihtiyaç bulunan illere Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine göre süreli olarak görevlendirme yapılmaktadır. Mezkür Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bakanlık ve bağlı kuruluşlar önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç halinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez.” ve son fıkrasında “Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.” hükümleri yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirilme işlemleri ile ilgili olarak;

1. Sağlık insan gücünün dengeli dağılımı için planlama çalışmalarında azami dikkatli davranılması,

2. Personel hareketleri ve izinlerinin bir plan dahilinde yürütülmesinin sağlanması,

3. Beklenen görevden ayrılmalar (naklen tayin, emeklilik gibi) için gerekli tedbirlerin zamanında alınması,

4. Beklenmeyen görevden ayrılmalar (istifa, vefat gibi) için alternatif planların önceden yapılması,

5. Buna rağmen çözüm bulunamaması durumunda sağlık hizmetlerinin aksamaması için personel ihtiyacı olan taşra teşkilatınca;

a) Aynı ildeki kendi teşkilatı içerisinden atama veya görevlendirme yapılması,

b) Mümkün olmaması halinde Bakanlığımızın diğer bağlı kuruluşlarının sağlık tesislerinde görevli personelin görevlendirilmesini teminen İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon kurulması,

c) İl içerisinden ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise il dışından görevlendirilme yapılabilmesi için bağlı bulunulan merkez teşkilatından yazılı talepte bulunulması,

ç) Merkez teşkilatlarınca kendi teşkilatına bağlı diğer illerde görev yapan personelin görevlendirilmesi,

d) Mümkün olmaz ise ilgili merkez teşkilatının koordinasyonu ile diğer personelden görevlendirme yoluna gidilmesi,

e) Geçici görevli personelin görev yapacağı yerin ilgili taşra teşkilatlarının, personelin barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için yardım ve kolaylık sağlaması,

f) Personel ihtiyacı devam ediyor ise geçici görevli personelin görev süresinin dolmasından 10 (on) gün önce yeni görevlendirme talebi hakkında gerekli tedbirlerin alınması,

g) Geçici görevlendirilen personelin, geçici görev yerine başlamasından itibaren görevlendirilme onayında belirtilen süre kadar fiilen çalışmasının sağlanması,

6. İl dışına geçici görevlendirilmek üzere personel talep edilen taşra teşkilatınca,

a) Görevlendirilmek üzere öncelikle gönüllü olan personelin değerlendirmeye alınması,

b) Görevlendirilecek olan personelin son 1 (bir) yıl içerisinde il dışına geçici göreve gitmemiş olması,

c) Personelin eşinin yurt dışında veya il dışında geçici görevde olması halinde bu durumunu belgelendirmesi,

ç) Personelin bayan olması durumunda, gebe veya 5 (beş) yaşından küçük çocuğunun olmaması,

d) Personelin eşinden ayrılmış olması halinde, velayetinin kendisinde bulunması şartıyla 13 yaşından küçük çocuğunun olmaması,

e) Personelin sağlık mazereti nedeniyle atanmış olmaması,

f) Personelin öğrenim mazereti nedeniyle atanmış olmaması, (öğrenim mazereti nedeniyle atananların eğitim ve öğretim dönemi dışındaki zamanlarda değerlendirmeye alınması)

g) Personelin görev yaptığı sağlık biriminde çalıştığı unvan ve branşta tek olmaması,

ğ) Geçici olarak görevlendirileceği bildirilen personel hakkındaki bildirim yazısında personelin adı, soyadı, sicil numarası, telefon (sabit ve GSM) numarası, görev yerinin belirtilmesi,

h) Geçici olarak görevlendirilmek üzere ismi bildirilen personele görevi ihmal etme kastıyla izin/rapor verilmesine müsaade edilmemesi, edenler hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemlerinin hemen başlatılması ve neticenin ilgili merkez teşkilatına bildirilmesi,

i) Geçici olarak görevlendirilen personelin görev yaptığı birimlerin, insan kaynakları yönetim sistemi (İKYS) üzerinden görevlendirme onaylarının tebligat işlemlerini tamamlaması, görevlendirilen personelin en geç 48 saat içerisinde ayrılışlarının sağlanması ve ayrılışlarının İKYS’ye girilmesi,

i) Görevlendirme işleminden sonra personelin geçici göreve gitmesine engel bir durumun ortaya çıkması halinde ilgili taşra teşkilatınca değerlendirmenin yapılarak yerine görevlendirilecek personelin bilgileri ile birlikte en geç 48 saat içinde ilgili merkez teşkilatına bildirilmesi,

hususlarına titizlikle riayet edilmesini rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

Genelgenin aslı için tıklayınız.

memurlar.net