10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

ile admin

SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SINAVLA AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR


Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere boş bulunan 10 (on) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla personel alınacaktır.

1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Tıp, Dış Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının; Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme, Maliye, Uluslararası ilişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Sağlık Eğitim Fakülteleri, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Ebelik ve Hemşirelik lisans programlarından mezun olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

d) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) “KPSSP 88 puan türünden asgari 80 puan almış olmak,

e) İngilizce dilinde ilan tarihinden önce 5 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan veya iian tarihinden önceki 2 yıl içinde yapılan “TOEFL CBT” Sınavından en az 155 puan, “TOEFL IBT ” sınavından en az 65 puan, “TOEFL PBT” sınavından en az 470 puan atmış olmak veya ilan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS sınavından en az 6 puan almış olmak

f) Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

g) Sağlık durumu yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli plmak,

2. SINAV SEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

a) Giriş sınavı yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Giriş sınavına, sınava giriş koşullarını taşıyan adaylardan “KPSSP 88” puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere atama yapılacak kadro* sayısının en fazla dört katı, yani ilk 40 (kırk) aday ile kırkıncı sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar çağrılacaktır

b) Sınav Tarihi ,: 04-05 Ağustos 2011, saat 10.00

c) Sınav konuları:

Hukuk

Uluslararası ilişkiler

Avrupa Birliği (tarihçe, kurumsal yapı, AB politikaları, müzakere süreci vs.)

Türkıye-Avrupa Birliği İlişkileri

Avrupa Birliği Sağlık Politikası

d) Sınav Yeri : Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eskişehir yolu 4. km Söğütözü mah. 2176. sokak No:5, Kat :3 (Medicana Hastanesi yanı)

SINAV DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Giriş Sınavı Kurulu Üyeleri sözlü sınavda adaya, mezun oldukları Alan Bilgisi, Genel Avrupa Birliği ve Türkıye-Avrupa Birliği ilişkileri, Genel Kültür ve Güncel konular ile ilgili sorular yöneltir ve adayın, yabancı dil bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, Yönetmelik gereğince 1/5 oranında belirlenecek (en fazla 2 kişi) yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya girmeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular 04 Temmuz 2011 Pazartesi günü başlayıp 22 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

– Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan (Eskişehir yolu 4. km Söğütözü mah. 2176. sokak No:5 Kat: M (Medicana Hastanesi yanı) temin edilecek iş Talep Formu

– 2 adet vesikalık fotoğraf,

– Nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli örneği,

– İkametgah ilmühaberi,

– Adayların kendi el yazıları ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, adayın ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yükseköğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerini belirten özgeçmişleri,

– Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noterden tasdikli bir örneği,

– Yabancı okullardan mezun olanlar için YÖK’den alınmış denklik belgesinin aslı ya da noterden tasdikli bir örneği,

– Yabancı dil belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği, .

– Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya noterden tasdikli bir örneği,

– Adlı Sicil kaydını gösterir Cumhuriyet Savcılığı belgesinin aslı (son 3 ay içerisinde alınmış),

– Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

– Sağlıklı ve her türlü ıklım koşullarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu (sınavı kazandıktan sonra verilebilir).

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Söz konusu belgelerin, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eskişehir yolu 4. km Söğütözü mah. 2176. sokak No:5 Kat: M (Medicana Hastanesi yanı) adresinden temin edilecek başvuru formuyla birlikte belirtilen tarih ve saate kadar şahsen, elden veya posta ile teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş Sınavı şartlarını taşıyan adaylara Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav yen ve tarihi Sınav Giriş Belgesinde belirtilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.

Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlgililere duyurulur.