10 Aralık 2014

Perfüzyonist sayısı bildirimi hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Perfüzyonist sayısı bildirimi hakkında duyuru” yayımlanmıştır;

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.10.0.THG.0.84.00.02.               09.09.2011

Konu : Perfüzyonist

 

 

……….…………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

        26.04.2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6225 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 9 uncu Maddesi ile 1219 Sayılı Kanuna eklenen 13 üncü Maddenin (ö) fıkrasında; “Perfüzyonist; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.” Olarak tanımlanmaktadır.

        Mezkur Kanun’ un 11 inci Maddesi ile 1219 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7 nci Maddenin ikinci bendinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini en az bir yıldan beri yürütmekte olup en az lise seviyesinde eğitimi bulunanlardan, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alan ve açılacak sınavlarda başarılı olanlar perfüzyonist yetkisiyle çalışabilir.” denilmektedir. Ayrıca sekizinci bendinde “Bu Madde gereğince Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitimler ve sınavlar bir yıl içerisinde yapılır ve bu süre içerisinde ilgililer çalışmalarına devam edebilir.” hükmü yer almıştır.

        Yine aynı Kanun gereği yapılacak olan eğitim ve sınav planlamasına esas oluşturmak üzere kanunun yayımlandığı 26.04.2011 tarihi itibarı ile kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımı işlemini en az bir yıldan beri yürüten ve en az lise seviyesinde eğitimi bulunan personel sayısının belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

        Bu bağlamda, ilinizde Kardiyo Vasküler Cerrahi hizmeti veren kamu, vakıf ve özel sağlık tesislerinde mezkur Kanunda tarif edilen görevi yapan personele ait bilgilerin ekte yer alan forma doldurularak en geç 16.09.2011 tarihine kadar Bakanlığımıza yazılı ve e-mail ([email protected]) yoluyla gönderilmesinin sağlanması hususunda;

         Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

        

 

Uzm. Dr. Orhan KOÇ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

EK: Form (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine