10 Aralık 2014

Özel Hastanelere Mesul Müdür,Yardımcısı Atanması ve Değişikliği

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “Özel Hastanelere Mesul Müdür, Mesul Müdür Yardımcısı Atanması ve Değişikliğine İlişkin İşlemlerin Valiliklere Devredilmesi hk.” duyuru yayınlandı.

 

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0THG.0.85.00.02/2228                                                        17.01.2011

Konu : Özel Hastanelere Mesul Müdür,

Mesul Müdür Yardımcısı Atanması ve Değişikliğine

 İlişkin İşlemlerin Valiliklere Devredilmesi hk.

 

 

 

…………………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

         

          Bilindiği üzere Özel Hastanelere Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı atanması ve değişiklik işlemleri Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 16’ıncı ve 18’inci Maddesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

          Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 3’üncü Maddesinde yeralan “Bakanlık, özel hastanelere ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzimi işlemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere yaptırabilir.” hükmü gereği, Bakanlığımızca yapılmakta olan mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı atama ve değişiklik işlemlerinin bundan böyle valiliklere devri uygun görülmüştür.

          Bundan böyle; tüm illerde yalnızca yeni açılacak özel hastanelerin ilk mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı atanması işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır. Faal özel hastanelerin mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı atama ve değişiklik işlemlerinin; Valiliklerce ilişikte sunulan kılavuz tablo çerçevesinde değerlendirilerek, ÇKYS/Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi üzerinden sonuçlandırılıp, Genel Müdürlüğe bildirilmesi hususunda,

          Gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

                                                                                       Bakan a.

                                                                                         Müsteşar

 

Ek:

      1)Mesul Müdür/Mesul Müdür Yard. Atanmasına İlişkin Kılavuz Tablo

 

 

…./…./2011  Şb. Md. V.                   :M.F.FEDAİ

…./…./2011  Koord.                          : M.C.AKARSLAN

…./…./2011  Gen.Müd.Yard.            : Ş.S.MERCAN

Koordine:

…./…./2011  Hukuk Müşaviri          : M.ULU

 

…./…./2011  Gen Müd.                     : İ.ŞENCAN

…./…./2011  Müsteşar Yard.            : A.ÇİNAL

 Dağıtım                                                                                                      

Gereği:                                                                                                      Bilgi:

81 İl Valiliği                                                                                 -Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Atanmasına İlişkin Kılavuz Tablo

İl Sağlık Müdürlüğünde Muhafaza Edilecek Evraklar

   Uygun

Uygun Değil

1. Resmi makamdan alınan Türkiye’de 2 yılı hastanede olmak üzere en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge aslı  

 

 

2.Başka bir sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmadığını ve muayenehanesinin bulunmadığını beyan eden dilekçenin aslı

 

 

3. 2 adet vesikalık fotoğraf

 

 

4. ÇKYS/SKYS Modülü üzerinden İkametgah ve Kimlik Sorgulama Çıktısı

 

 

5. Mesul Müdür/Mesul Müdür Yard. Sözleşmesi(tam zamanlı Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcılığının yürütüleceğine dair ifade yer almalı ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından ıslak imza altına alınmış olmalıdır.)

 

 

6. Diploma ve Uzmanlık Belgesi Sureti

 

 

7. Güncel Tabip Odası Kayıt Belgesi

 

 

8. Eski Mesul Müdür/ mesul müdür yardımcısı belgesi

 

 

9. Hekime ait Cumhuriyet Başsavcılığından alınan Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı

 

 

***Görevlendirilen hekimin hastanenin kadrolu hekimi olması gerekmektedir. (yani Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı olacak hekim hastanenin kadrolu hekimleri arasından belirlenir. Sadece yönetici olarak veya yönetici ve uzmanlık dalında görevlendirilmek üzere ilave kadro olarak istihdam edilemez.)

Atama Onayı Sonrası Sağlık Bakanlığına Gönderilecek Evraklar

1.ÇKYS/SKYS Modülünden Alınan Onay İşlemlerini Gösterir Belge

 

2. Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bulvar Şubesindeki TR48000100123549531312-5001 İBAN no lu hesaba Yıllık olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğü Fiyat Tarifesinde göre Özel Hastane Mesul Müdür/Mesul Müdür Yardımcısı Yetki Bedelinin yatırıldığını gösterir belgenin aslı

 

3.Teslim-Tesellüm Belgesi

4. ÇKYS/SKYS Modülü Çıktısı Mesul Müdür veya Mesul Müdür Yardımcısı Belgesinin fotokopisi

                                                                         ………………. Şubesi Müdürü:

                                                                                                    Adı ve Soyadı:

                                                                                                                   İmza:

                                                                                                                   Tarih:

 

 

Duyurunun aslı için tıklayınız.