10 Aralık 2014

Organ Nakli Merkezleri 2011 yılı Ek Planlaması

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Organ Nakli Merkezleri 2011 yılı Ek Planlaması” ile ilgili yazı yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.THG.0.14.00.03.020

Konu: Organ Nakli Merkezleri 2011 Ek Planlaması

29.11.2011 

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

Organ Nakli Merkezleri Yönergesinde Bakanlık Makamının 24/08/2010 tarihli ve 34208 sayılı Onayı ile yapılan değişiklikle eklenen Ek 1 inci maddesinde organ nakli merkezlerinin Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre açılacağı, ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinden ilan edilmesi öngörülmüştür.

 

Organ Nakli Merkezleri Yönergesinin Ek 1 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası hükümleri gereğince; merkezlerin kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, transplantasyon yapabilecek hekim sayıları ve ülke genelinde dağılımı gibi kriterler dikkate alınarak, 2011 yılı için yeni organ nakli merkezi açılmasına ihtiyaç duyulan iller ve merkez sayısı belirlenerek yayınlanmıştı.

 

Bahse konu Yönergenin Makamın 06/04/2011 tarihli ve 15785 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Ek 1 inci maddesine eklenen 3 üncü fıkrası hükmüne dayanılarak yeni merkez açılması ihtiyacı ortaya çıkmış, bu husus planlamaya eklenmiş ve başvurular için de yine aynı maddenin 4 üncü fıkrası hükmüne göre planlama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Planlamada; halkın ihtiyaç duyacağı zorunlu sağlık hizmetlerinin yerinde, en çabuk ve kolay ulaştırılmasının kamuya ait sağlık kurumlarının öncelikli görevi olması, hizmetin sürekliliği ve sürdürülebilirliği ile uzman hekim eğitimi bakımından öncelikle o ildeki kamuya ait üniversite hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinden yapılan başvurular dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 

Bu bilgiler doğrultusunda Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; ihtiyaca binaen yapılan 2011 ek planlaması kapsamında, İstanbul İli Anadolu Yakası’nda Karaciğer Nakli Merkezi açılmasına ilişkin ön izin başvurularının 30 Kasım -16 Aralık 2011 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yapılması, ruhsat başvurusu yapacak merkezlerin işlemlerinin 2010/67 sayılı Genelgede bildirilmiş olan usullere göre yapılarak sonuçlandırılması hususlarını, Tensiplerinize arz ederim.

 

Prof.Dr. İrfan Şencan

Genel Müdür V.

 

Uygun görüşle arz ederim

         …/…./2011

Doç.Dr. Turan Buzgan

Müsteşar Yardımcısı

 

OLUR

…/…./2011

Prof.Dr. Nihat Tosun

Bakan a.

Müsteşar