Öğrenci Çocukların Öğrenim Bilgilerinin MEB ve YÖK’ten Temini ile Tahsis Belgelerinin Alınması

Öğrenci Çocukların Öğrenim Bilgilerinin MEB ve YÖK’ten Temini ile Tahsis Belgelerinin Alınması

14 Mayıs 2016 0 Yazar: admin

T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 98547999/6490922          02/05/2016
Konu: Öğrenci Çocukların Öğrenim Bilgilerinin
              MEB ve YÖK’ten Temini ile Tahsis Talep
              Belgelerinin Alınması

GENEL YAZI

1. Hak Sahibi/Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuklar İçin Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulundan Alınan Öğrenim Bilgileri

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

 “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde, genel sağlık sigortalısının; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukların bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacağı,

 “Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara ölüm aylığı bağlanacağı,

öngörülmüştür.

Buna göre, genel sağlık sigortası yönünden genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu çocukların sağlık yardımları 18 yaşından sonra belirli yaşlara kadar öğrencilik durumuna göre devam ederken, bu durum ölüm gelir/aylığı bağlanan hak sahibi çocuklarda sadece erkek çocuklar yönünden öğrencilik durumuna göre ölüm gelir/aylıkları ödenmektedir. Bu nedenle, gerek genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu çocukları gerekse ölüm gelir/aylığı bağlanacak hak sahibi çocukların öğrenim durumlarına ilişkin bilgiler, lise ve dengi öğrenim için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yükseköğrenim için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kurumumuz arasında yapılan protokoller çerçevesinde Kurumumuzca elektronik ortamda temin edilmekte, sağlık aktivasyon işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Lise ve dengi öğrenime veya yükseköğrenime devam eden hak sahibi erkek çocukların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) kayıtlı öğrenci bilgilerine Kurumumuz intranet sayfasının “Uygulamalar”, “Tüm Uygulama Grupları”, “SGK 100 üncü Madde Uygulamaları” menüsünden “T.C. Kimlik Numarası” bilgisi girilmek suretiyle ulaşılmaktadır.

Ancak, ünitelerce söz konusu öğrenci belgelerinin ilgililerden halen kağıt ortamında istenilerek işlemlerin sonuçlandırıldığı tespit edilmiş olup, hak sahibi çocukların mağduriyetlerinin önlenmesi için sağlık aktivasyon ve ölüm gelir/aylığı bağlama işlemleri aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

1.1.Sağlık Aktivasyon İşlemleri

Lise ve dengi ile yükseköğrenim gören çocukların öğrenci belgelerinin MEB ve YÖK’ten elektronik ortamda alınarak Kurumumuz Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS)’a entegrasyon işlemi sağlanmış olup, bu şekilde öğrencilerin;   

 -Öğrencilik haklarından yararlanıp yararlanmadıklarına ilişkin kontrolleri yapılarak SPAS uygulamasının süreli kayıt ekranına işlenmesi,

-Mezuniyet, ayrılma, kayıt silme ve öğrencilik haklarının sona ermesi gibi durumlarda sonlandırma işlemleri,

– Lise ve dengi öğrenimden 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında mezun olanlara, mezuniyet tarihinden itibaren 120 gün süreyle provizyon verilmesi,

sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Ancak, herhangi bir nedenle öğrenci kayıtları otomatik olarak yapılmayanlar için “https://uygkamu.sgk.gov.tr/SGK100ncuMadde/login.jsp” erişim adresinden giriş yapılarak kaydın kontrol edilmesi, öğrenci kaydının bulunması halinde, gerekli sağlık aktivasyon işleminin yapılması, elektronik ortamda öğrenci bilgisine ulaşılamaması durumunda ise ilgililerden öğrenci belgesi istenilmesi gerekmektedir.

1.2. Hak Sahibi Çocuklara Ölüm/Gelir Aylığı Bağlanması

Kurumumuzdan ölen ana veya babalarından dolayı ölüm gelir/aylığı almakta iken 18 yaşın doldurulması nedeniyle ölüm gelir/aylıkları kesilen erkek çocukların gelir/aylıklarının ödenmesi,  yaş sınırlamaları çerçevesinde öğrenim görmelerine bağlı olduğundan, öğrencilik durumlarını gösterir bilgiler lise ve dengi öğrenim için MEB, yükseköğrenim için ise YÖK’ten elektronik ortamda temin edilmekte olup, söz konusu bilgilerin doğru ve güncel olması ölüm gelir/aylığı bağlama işlemleri açısından önem arz etmektedir.

Lise ve dengi öğrenime devam eden hak sahibi erkek çocukların MEB’de kayıtlı öğrenci bilgilerinin güncel olması nedeniyle, bu bilgilere istinaden hak sahibi çocuklardan ayrıca öğrenci belgesi istenmeksizin işlemler sonuçlandırılmakta iken, YÖK’te kayıtlı bilgilerin üniversiteler tarafından zamanında güncellenmemesi nedeniyle, güncel bilgilere ulaşılmasının mümkün olmadığı hallerde öğrenci belgelerinin hak sahiplerinden temini yoluna gidilmekte bu durum ise gelir/aylık bağlama işlemlerinin uzamasına neden olmaktadır.

Buna göre, söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla, yükseköğrenime devam eden hak sahibi erkek çocukların “SGK 100 üncü Madde Uygulamaları” menüsünden alınan yükseköğrenime ilişkin bilgileri esas alınmak suretiyle öğrenci belgesi istenmeden ölüm gelir/aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılacak, ancak YÖK’ten alınan öğrenim durumuna ilişkin bilgilerden “Güncelleme Tarihi” alanındaki tarihin güncel olmaması (işlem yapılan yıl ile farklı olması) durumunda gelir/aylık bağlama işlemi yapıldıktan sonra hak sahibi çocuktan öğrenci belgesi istenilecek ve alınacak öğrenci belgesine göre gerekirse düzeltme işlemleri yapılacaktır.

2. Tahsis Talep Belgelerinin Alınması

Sigortalı ve hak sahiplerince Kurumumuza intikal eden şikayet dilekçelerinde; bazı birimlerce/ünitelerce sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylık bağlanmasına ilişkin talep belgelerinin, aylık bağlamaya yetkili statünün farklı olduğu veya son çalışmanın başka bir üniteye veya sosyal güvenlik kuruluşuna (506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar) ait olduğu gerekçeleriyle alınmadığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalıların gelir/aylık bağlama işlemlerinin Kurumumuzun hangi birimlerince yapılacağı hususu ikincil mevzuatta düzenlenerek talimatlandırılmış olup, Kurumun herhangi bir ünitesine verilen tahsis talep ve beyan taahhüt belgelerinin veya gelir/aylık bağlanması talebini içerir dilekçelerin talebi alan birim/ünitece öncelikle gelir/aylığı bağlayacak ünite olup olmadığını kontrol etmesi, olmadığının anlaşılması durumunda talep belgelerinin aynı gün evrak kaydına işlenmesi (başvurunun yapıldığı tarih tahsis talep tarihi olarak değerlendirileceğinden) ve ünitede geçmiş hizmet sürelerinin de olması halinde bu hizmet süreleri de eklenmek suretiyle geciktirilmeksizin aylığı bağlayacak ilgili birime/üniteye/kuruma intikal ettirmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ
Genel Müdür V.

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.