10 Aralık 2014

Muayenehane Bina Standartları Genelgesi (2011/55)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muayenehane Bina Standartları Genelgesi (2011/55) yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

 06.10.2011/40848

Sayı: B.10.0.THG.0.79.00.02/

Konu: Muayenehane bina standartları

 

………………VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

(2011/55)

 

İlgi:13/07/2011 tarih ve 30575 (Genelge 2011/46) sayılı Genelgemiz.

 

Bilindiği üzere Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; muayenehane uygunluk belgesi başvuruları Müdürlüklerce incelendikten sonra Bakanlığımıza gönderilmekte idi.

 

Bakanlığımızca hazırlanan SKYS programında bulunan muayenehane modülünden muayenehane başvurusunda bulunulması ve işlemin sonuçlandırılması zorunlu olduğundan Mezkûr Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 7 fıkrasında yer alan (Ek: RG-10/3/2010-27517) “Bakanlık, sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırılması işlemlerini gerekli görmesi halinde valiliklere devredebilir.” hükmü kapsamında, yetki devri yapılarak muayenehane başvuru dosyalarının Bakanlığımıza gönderilmemesine (Bakanlıkta bulunan dosyalar da dâhil) Müdürlüklerce sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. Muayenehane uygunluk belgesinin, SKYS programı muayenehane modülü üzerinden nasıl düzenleneceği 10 uncu maddede tanımlanmıştır.

 

Öte yandan, anılan Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03/08/2011 tarih ve 28014 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklikle; Danıştay ilgili Dairesince, mezkûr Yönetmeliğin 12/D maddesinin 1 inci fıkrasının bazı bendlerinin yürütülmesinin durdurulmasına dair verilen kararda, belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak söz konusu maddede değişikliğe gidilmiştir.

 

Bu kapsamda; muayenehane açılışı esnasında Müdürlüklerce muayenehane başvurusunda dikkat edilecek hususlar, yapılacak değerlendirmeler ve kabul edilecek belgeler hakkında uygulama birliğini sağlamak üzere aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1-Aynı mekânın birden fazla tabip tarafından kullanılması durumunda; hasta bekleme salonunun genişliği, tek hekim için en az 12 m², iki hekim için 24 m², ikiden fazla her hekim için ilave 5 m² olmak üzere kullanım alanı olacak, pansuman odası, bebek emzirme ve bakım odası, arşiv birimi ve tuvalet ortak alan olarak kullanılabilecektir. Her hekim için asgari 16 m² lik muayene odası Yönetmelikte belirtilen özelliklere göre oluşturulacaktır.

 

2-Muayenehanenin, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakil olarak açılan sağlık kuruluşu olması nedeniyle müşterek muayenehaneler de dâhil şirket sahipliğinde açılmasına izin verilmesi mümkün değildir.

 

3-03/08/2010 tarihinden önce ilgili mevzuat kapsamında açılmış muayenehaneler; 03/08/2015 tarihine kadar depreme dayanıklılık raporu hariç, diğer belgelerle 12/D maddesine uyum sağlayarak uygunluk belgesi almak zorundadır.

 

4-3/8/2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehanelerin, bu Yönetmeliğe uyum süresi içerisinde 03.08.2011 tarihinden sonra başka bir adrese taşınması veya müşterek muayenehaneye dönüştürülmek istenmesi halinde; taşınılacak mekanın veya müşterek muayenehanenin 12/D maddesi ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Açma Başvurusunda istenecek Belgelere uygunluğu aranır.

 

5-12/D maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendinde “Muayenehanelerde yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.” hükmü,

 

Mezkûr Kanun’un Ek 1 inci maddesinde (Ek:30/5/1997 – KHK – 572/1 md.); Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur.” hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda yer alan mevzuat kapsamında asansör, kapı, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki mekânların değerlendirilmesinde bakılacak asgari kriterler yazımız ekinde yer alan Ek-1’de tanımlanmıştır.

 

6-Bakanlığa intikal eden başvuru dosyalarında; muayenehanenin açılacağı mekânda yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren belgede binanın yangın açısından uygunluğuna dair hususlar yer almamaktadır. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu, 19/8/2008 tarihinden önce olanlarda, yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren belgede binaya dair bilgilerin de yer alması gerekmekte olup, başvurusu bu tarihten sonra olan binalarda sadece muayenehanenin içindeki alınan tedbirlerin yer alması yeterli olacaktır.

 

7-Depreme dayanıklılık raporu;

 

a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra yapılan binalarda depreme dayanıklılık raporu istenmeyecektir.

 

b) Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi 19.08.2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da kapsamlı tadilat yapılarak binanın tamamının kullanım amacının değişmesi ve yeni yapı ruhsatı alınmasını gerektiren tadilatlarda; yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi başvuru tarihi 19.08.2008 tarihinden sonra olan binalarda deprem raporu istenmeyecektir.

 

c) Bu tarihten önce yapılan binalarda; Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık ve İskân) Bakanlığından alınan görüşe göre, depreme dayanıklılık raporuna dair çalışmaların Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 1.1.2 nci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılabileceği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin (b) bendi kapsamında statik proje olarak nitelendirilebileceği, dolayısı ile bu inceleme ve projelerin;

 

1. İlgili meslek odasına kayıtlı ve büro tescillerini yaptırmış yetkili inşaat mühendisleri ve mühendislik firmalarınca yapılabileceği,

 

2. Yapı Denetim Kanununun 3 üncü maddesi gereğince yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerin denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki faaliyet ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmaması hükmü gereğince bahse konu çalışmaların yapı denetim firmalarınca gerçekleştirilemeyeceği,

 

3. İnşaat Mühendisleri veya mühendislik firmalarınca düzenlenen performans inceleme, analiz çalışmalarının yer aldığı depreme dayanıklılık raporlarının, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince değerlendirilerek uygunluk görüşünün verileceği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda; yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda düzenlenmiş depreme dayanıklılık raporlarından, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce uygun bulunan raporlar kabul edilecektir.

 

8-Tıbbi atık raporu ve sözleşme ile ilgili olarak ise; sadece sözleşme gönderilmekte, tıbbi atık raporu gönderilmemektedir. Sözleşme ile birlikte İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış tıbbi atık raporu da istenerek, uygun olması halinde sonuçlandırılacaktır.

 

9-Müdürlük kayıtlarına göre, 03/08/2010 tarihinden önce ilgili mevzuat kapsamında açılmış olup da yargı kararına istinaden tabibin kendisi tarafından kapatılması talep edilen veya Müdürlüklerce kapatılan muayenehanenin hekimin kamu görevinden istifa etmesi ile aynı adreste, aynı şekilde 1219 sayılı Kanun kapsamında yeniden faaliyete geçebilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine uyumu aranmaz. 03.08.2010 tarihinden önce açılmış olup da mevzuata uyum sağlamak amacıyla Müdürlük evrakından 03.08.2011 tarihinden önce giriş yapmış taşınma talebi bulunan muayenehanelerin başvuruları da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, her iki durumda da muayenehanenin faaliyete geçmesi halinde 3 üncü maddede belirtildiği şekilde 03.08.2015 tarihine kadar uyum sağlanması ve uygunluk belgesi alınması zorunludur.

 

10-Bütün muayenehane başvuruları Müdürlükçe değerlendirilerek, sonuçlandırılacak ve SKYS’den işlem çıktısı alınarak düzenlenen uygunluk belgesi ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir.

 

SKYS üzerinden yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

 

a) Müdürlüğün Tıp Meslekleri Özel Tanı-Tedavi Merkezleri Şubesi ilgili personelce kullanıcı yetkisi alınır.

b) Şube yetkilisi tarafından, SKYS programındaki muayenehane modülü üzerinden başvurunun girişi yapılarak, mezkûr Yönetmelik kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılır.

 

c) Yönetmelikte istenen belgelerin tamamının ve yerinde incelemesinin uygun bulunması sonucunda onay verilince “belge yazdır” butonu aktif hale gelir. İlgili müdürlükçe, belge yazdır butonu kullanılarak örneği Yönetmelik eki EK-14’te yer alan uygunluk belgesinin SKYS üzerinden alınacak çıktısına fotoğraf yapıştırılır ve onaylanır. Uygunluk belgesinin onaylı bir sureti ile işlem çıktısı Bakanlığa gönderilir.

 

11-İlgide kayıtlı genelge, bu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Muayenehane başvurularının yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında gerekli hassasiyet ve titizliğin gösterilmesi hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

81 il Valiliğine

 

Muayenehane Bina Standartları Genelgesi ve ekleri için tıklayınız