10 Aralık 2014

Mesai Dışı Çalışma Puanı hakkında Genelge yayımlandı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Mesai Dışı çalışma Puanı hakkında verilen Danıştay Kararı uyarınca yapılacak işlem hususunda açıklamaları içeren Genelge yayımlandı;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/36637 05 Eylül 2011

Konu : Mesai Dışı Çalışma Puanı

 

GENELGE

2011/50

 

İlgi: 26/05/2010 tarihli ve 21156 sayılı 2010/33 Nolu Genelge.

 

Bilindiği üzere 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi “(Değişik:R.G.-24/4/2009-27209) Mesai dışı çalışma puanı: Tabip dışı personele – nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere – haftalık mesai saatinin aşılması durumda mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,” şeklinde değiştirilmiş ve anılan değişiklik 01/05/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş idi.

 

İlgide kayıtlı Genelge ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 25/02/2010 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2009/835 sayılı kararı ile mezkur Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin (o) bendinde yer alan “-nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere-” ibaresinin Yürütülmesinin Durdurulmasına karar verildiği belirtilerek anılan karar uyarınca; 01/05/2010 tarihinden itibaren haftalık mesai saatinin üstünde çalışan tüm tabip dışı personele, nöbet süreleri dâhil olmak üzere, fazla çalışılan her saat için 30 puan olmak üzere, tavan ek ödeme tutarlarını aşmamak kaydı ile ilave ek ödeme yapılması gerektiği bildirilmiş idi.

 

Bakanlığımız aleyhine mezkur Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin (o) bendinde yer alan “-nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere-” ibaresinin iptali talebiyle açılan anılan davada Danıştay 11. Dairesi tarafından davanın esastan reddine karar verilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla ilgide kayıtlı Genelge ile bildirilen yürütmeyi durdurma kararı hükümsüz hale gelmiş olup, ilgide kayıtlı 2010/33 Nolu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Diğer taraftan, 30/07/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği ile 30/07/2010 tarihinden itibaren mesai dışı çalışma uygulaması yürürlüğe girdiğinden, mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (o) bendinde yer alan “mesai dışı çalışma puanı” yürürlükten kaldırılmış ve 30/07/2010 tarihinden sonraki tarihler için mesai dışı çalışma puanı verilmemiştir.

 

Bu çerçevede, İlgide kayıtlı Genelge uyarınca 01/05/2010–30/07/2010 tarihleri arasında haftalık mesai saatinin üstünde çalışan tüm tabip dışı personele, fazla çalışılan her saat için nöbet süreleri dâhil olmak üzere 30 puan verilerek ek ödeme yapılmış bulunmaktadır.

 

Bu itibarla 01/05/2010–30/07/2010 tarihleri arasında tüm tabip dışı personele yapılan ek ödemelerin tetkik edilerek; nöbet sürelerine ilişkin mesai dışı çalışma puanına tekabül eden ek ödeme tutarlarının tespit edilmesi gerekmektedir. İlgide kayıtlı Genelge ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 25/02/2010 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2009/835 sayılı kararı çerçevesinde 01/05/2010–30/07/2010 tarihleri arasında yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle nöbet sürelerine ilişkin mesai dışı çalışma puanı verilerek yapılan ek ödemelerin, ödeme yapılan ilgili personelden tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine (İl Sağ. Müd.)