Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki Yedek Ödeneğin Kullanımı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki Yedek Ödeneğin Kullanımı

12 Aralık 2014 0 Yazar: admin

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 59751066.390 15.01.14* 375
Konu : 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunundaki Yedek Ödeneğin kullanımı

DUYURU

Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 23 üncü maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine aktarılmak üzere, Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabileceği, bu ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanının yetkili kılındığı, mali yıl içinde yapılan bu aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımının, yılın bitimini takip eden on beş gün içinde Maliye Bakanlığı tarafından ilan edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Bakanlığımız bütçesine konulan 949.178.000 TL. tutarındaki “Yedek Ödenek”, muhtelif idarelerin bütçelerine aktarılarak kullanılmıştır. Söz konusu ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı ekli tabloda gösterilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

 

Duyurunun aslı için Tıklayınız

Ek Liste İçin Tıklayınız