27 Mart 2015

Maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliğindeki değişiklik

ile admin

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

19.03.2015

 

DUYURU

MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

2015/1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “malûl” ibaresinin  “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi (6552 sayılı Kanun 41. Madde) üzerine ikincil mevzuatın Kanuna uyumunun sağlanması ve uygulamada yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

18 Mart 2015 tarih ve 29299 sayılı Resmi gazetede yayınlanan bu yönetmelik değişikliği ile;

– Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul (ağır engelli) çocuğu olan kadın sigortalılara ilave prim ödeme gün sayısı eklenmesi ve bu sürenin yaştan düşülmesine esas olmak üzere çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik hali tespitinin, “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” yerine Kanunla “malûl” ibaresinin  “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi sebebiyle “Engellilik  Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılması,

– Yönetmeliğin, sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaçlık hallerini düzenleyen 12.maddesinde sayılan  uzuv (el, kol, bacak), kayıpları hallerine, “veya yok hükmünde olması” ilavesi eklenerek  kayıp olmasa da bu uzuvların tam olarak işlevini yitirmiş olması sebebiyle aynı kapsamda değerlendirilmesi,

– Kurum sağlık kurulunca verilen kararlara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna 6 ay sürede itiraz edilmesi şartının, Kanunda süre şartı olmaması ve uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle kaldırılması,

– Kanser tanısı konularak tedavi altına alınan sigortalılara, hastalıklarının evresine bakılmaksızın 18 ay süre ile maluliyet hakkı tanınmış olmakla birlikte, yönetmelikte maluliyet başlangıç tarihinin teşhis tarihi olarak yer alması sebebiyle, uygulamada bu hakkın teşhisten sonra müracaatın uzamasına bağlı olarak yeterince kullanılamadığı/kullandırılamadığı, bu durumdaki hastaların maluliyet başlangıç tarihinin “talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihi”  olarak değiştirilmesi, sağlanmıştır.

Tüm ilgililere duyurulur.

EK: Resmi Gazetede yayınlanan Maluliyet Tespiti
      İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
      Dair Yönetmelik 

 

Duyurunun aslı için tıklayınız 

Duyurunun eki için tıklayınız