10 Aralık 2014

Mal Alımlarında Kuruşların 4(dört) Haneli Yazılması hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Birim fiyat üzerinden teklif alınan mal alımlarında kuruşların 4(dört) haneli yazılması hakkında duyuru yayımlanmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.84.00.01/949- 15156 31.12.2010
Konu : Birim fiyat üzerinden teklif
alınan mal alımları

………….. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere 01.01.2003 tarihinden itibaren kamu alımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre hareket edilmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinin (a) bendi ile döner sermayeli kuruluşlar da Kanun kapsamına alınmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek Kamu İhale Kurumu’nun görevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle öncelikle kurumlarımız döner sermaye kaynaklarından yaptıkları alımlarda, anılan Kanunlarla birlikte Kamu İhale Kurumunca çıkartılan ikincil mevzuat hükümlerine göre hareket etmektedirler.

Bununla birlikte her ne kadar ihalelerde uygulamayı yönlendirme görevi Kamu İhale Kurumuna verilmiş olsa da, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların döner sermaye kaynaklarından yapmış oldukları ihalelerde uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve kurumlarımız arasındaki uygulama birliğinin sağlanması amacıyla zaman zaman Bakanlığımızca da düzenlemeler yapılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.2 maddesinde; “ Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvelindeki birim fiyatlar ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Ancak, birim fiyat üzerinden teklif alınan mal alım ihalelerinde, miktarı yüksek olan iş kalemleri için, idari şartnamenin diğer hususlara ilişkin bölümünde belirtilmek kaydıyla, istekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Bu durumda da birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır”. düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından bundan sonra yapılacak birim fiyat üzerinden teklif alınan mal alım ihalelerinde, miktarı yüksek olan iş kalemleri için birim fiyat tekliflerin virgülden sonra 4 (dört) hane olarak verilmesini sağlayacak şekilde ihale dokümanlarında gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Gereği:                                                               Bilgi:
81 İl Valiliğine                                                      Teftiş Kurulu Başkanlığına