10 Aralık 2014

Laboratuvar uzmanlarının ek ödemelerine esas sayıların belirlenmesine dair yönerge

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan laboratuvar uzmanlarının ek ödemelerine esas sayıların belirlenmesine dair yönerge yayınlandı;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 36798 06 Eylül 2011

Konu : Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurumlarda

Görev Yapan Laboratuvar Uzmanlarının Ek

Ödemelerine Esas Sayıların Belirlenmesine

Dair Yönerge

 

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” usul ve esasları çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır.

 

Mezkur Yönetmelikte 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/08/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmış olup, mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j), (ee) ve (gg) bentlerinde, Bakanlığımız sağlık kurumlarında görev yapan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan laboratuvar hizmetlerinde çalışan biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarının ve tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanlarının net performans puanlarının tespitinde kullanılacak kriterlerin ve kurum bazında ilgili branş uzman tabip sayılarının Bakanlıkça belirlenmesi hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

 

Bu amaçla hazırlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Laboratuvar Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Sayıların Belirlenmesine Dair Yönerge” 06/09/2011 tarihli ve 36774 sayılı Makam Onayı ile 01/08/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Mezkûr Yönerge’nin laboratuvar uzman tabip sayılarını gösteren Ek-4 sayılı tablosunun sayfa sayısının fazla olması sebebiyle ekte gönderilmemekte olup, bu belgelere www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Laboratuvar uzman tabip sayılarını gösteren Ek-4 sayılı tablonun www.performans.saglik.gov.tr adresinden temin edilerek anılan listede yer alan uzman tabip sayıları dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Gereği:

-81 İl Valiliği

 

EKLER:

Ek: Yönerge ve ekleri (36 sayfa)

İlgili Yönerge ve Ekleri için tıklayınız