10 Aralık 2014

Kurban Bayramı Tatili İle ilgili Genelge (2011/58)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Kurban Bayramı Tatili İle ilgili Genelge (2011/58)  yayınlandı.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.lO.O.THG.0.10.00.15/010-06

Konu : Bayram Tatili

 

GENELGE

2011/ 58

 

Sağlık hizmetleri; ikamesi olmayan, olmazsa olmaz ve ihtiyaç duyulduğu anda bekletilmeksizin verilmesi gereken özellikli bir hizmettir. Sağlık hizmetlerinin bu özelliği sebebiyle hizmeti sunan hekim ve sağlık personelinin, çoğu zaman mesai kavramı olmaksızın, bayram ve tatil günlerinde de fedakarlık ederek çalışması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Kurban Bayram tatili acil servislere müracaatlarda önemli artış olması ve dolayısıyla iş yükünün artması muhtemeldir.

Bu nedenle Kurban Bayramı tatili süresince acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi ve takviye edilmesi gerekmekte olup tüm yataklı sağlık tesislerinde (Kamu ve Özel Sektöre ait) Acil Servislere başvuracak vakalara zamanında gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla aşağıdaki hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür:

16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde acil servis hizmetlerinin yürütülmesi,

Acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması,

Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin (personel, tıbbi donanım, malzeme, ilaç, serum, ambulans vs.) sağlanması yönünde gerekli organizasyonun yapılması, acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birimlere tebliği gerekmektedir.

Ayrıca radyoterapi merkezleri tarafından verilmekte olan hizmetlerdeki aksamaların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği ve refakatli olarak büyükşehirlere gelen hastaların bayram tatili süresince bekletilmesi veya yaşadıkları şehirlere geri gönderilmeleri maddi ve manevi yükü artıracağından, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 9’uncu maddesi ile Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna eklenen EK MADDE 1′ de “İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir…” hükmü gereği iyonlaştırıcı radyasyonla çalışan personelin, haftalık çalışma süresini aşmamak koşuluyla nöbet (ve icap nöbeti) tutmak ile mükellef olduğu hususu da dikkate alınarak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan kamu ve özel sektöre ait sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de hizmete devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,

Ayrıca Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetlerinin; 01.02.2010 tarih ve 3895 sayılı Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin “Birimin çalışması” başlıklı 13 üncü Maddesinin ikinci fıkrasında ” Birim, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde çalışır. Resmi tatil günlerine isabet eden önceden planlanmış ev ziyaretleri nöbet hizmetleri kapsamında değerlendirilir” peklinde düzenleme yapılmıştır.

Kurban Bayramı tatiline isabet eden günlerde ilgili personelin izinli sayılması nedeniyle Yönergenin yukarıda zikredilen hükmü gereği önceden planlanmış ev ziyaretleri kapsamında hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri işlemlerine ilişkin tedavilerinin bayram tatili süresince de aksatılmaması için Müdürlüklerce yapılacak nöbet düzenlemeleri kapsamında evde sağlık hizmetlerinin devamının sağlanması,

Yukarıda belirtilen sağlık hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması hususlarını ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini önemle rica ederim.

Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarının Kurban Bayramını tebrik eder sağlık ve esenlikler diler, özverili çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM: Gereği:

81 İl Valiliğine