10 Aralık 2014

Kiralama İşlemleri Takip Modülüne veri girişi duyurusu

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Kiralama İşlemleri Takip Modülüne veri giriş işlemlerinin yapılması ve kontrol edilmesi ile ilgili duyuru yapılmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

Sayı    : B.10.0.SGB.0.84.00.01-949/ 8920         18.08.2011

Konu  : Kurumlarımızda yer alan ticari

             alanların kiraya verilmesi.

 

 

…………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

İlgi:     a) 16/06/2011 tarih ve 2011/43 sıra nolu Genelge.

            b) 01/07/2011 tarih ve 7178 sayılı genel yazı.

            c) 08/07/2011 tarih ve 7460 sayılı genel yazı.

Bilindiği üzere Mülkiyeti Hazineye ait /Hazine ile hisseli/ üst yapı Hazineye ait ya da zemini Hazineye ait olup, Sağlık Bakanlığına tahsisli olan yerler ile Sağlık Bakanlığınca kiralanmış ve kira bedelleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanan hastane ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin (söz konusu taşınmazların Aile Hekimlerine kiralanması dâhil olmak üzere) Bakanlığımız tarafından Döner Sermaye İşletmeleri eliyle kiralanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında protokol imzalanmış ve uygulamaya yönelik olarak da ilgi (a) genelge ile ilgi (b) ve (c) genel yazılar yayımlanmıştır.

Anılan protokol ve genelge doğrultusunda, gerek Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Birimleri) tarafından sözleşmesi Bakanlığımıza devredilen gerekse kurumlarımızca mevcut veya yeni oluşturulacak ticari alanların yapılacak olan ihaleleri sonucunda elde edilecek kira gelirlerinin takibi amacıyla Tek Düzen Muhasebe Sistemine (TDMS) entegre Kiralama İşlemleri Modülü kurumlarımızın ve döner sermaye saymanlıklarının kullanımına açıldığı ve verilerin sisteme ivedi olarak girilmesi gerektiği ilgi (c) genel yazı ile kurumlarımıza duyurulmuştur.

            İlgi (c) yazı doğrultusunda kurumlarımız tarafından TDMS’ye aktarılan verilerin değerlendirilmesi sonucunda aşağıda yer alan hususların tekrar hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

1-  İlgi genelgede, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından döner sermeye gelirlerine katkı sağlanması amacıyla Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarca  yeni ticari alanların oluşturulacağı ve bu ticari alanların üçüncü şahıslara kiraya verileceği belirtilmesine rağmen, kurumlarımızdan alınan geri bildirimlerde yeni ticari alanların açılıp açılamayacağı hususunda hala tereddütlerin olduğu görülmüştür. Kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yaparak ilgi genelge doğrultusunda yeni ticari alanlar oluşturacaklar ve kiralama işlemlerini yapacaklardır.   

2-  İlgi genelgede, kira gelirlerinin Bakanlığımıza bağlı ilgili kurumlarca tahsil edileceği ve her kurumun kendi döner sermaye bütçesine gelir kaydedileceği belirtilmesine rağmen, ilde bulunan tüm sağlık kurumlarında yer alan ticari alanların il sağlık müdürlüğünce kiraya verileceği ve kira gelirlerinin tamamının il sağlık müdürlüğünün döner sermaye bütçesine gelir kaydedileceği gibi yanlış bir algılamanın olduğu görülmüştür. Her kurum hizmet sunmuş olduğu taşınmazdaki ticari alanı kendisi kiraya verecek ve kira gelirlerini kendi döner sermaye bütçesine kaydedecektir.

3-  İlgi genelgede; Maliye Bakanlığı birimleri tarafından kiraya verilip sözleşmesi 15.06.2011 tarihi itibarıyla Bakanlığımıza devredilen ve Bakanlığımıza bağlı kurumlarca sözleşmesi imzalanan ticari alanlardan elde edilecek gelirler ile aile sağlığı merkezi olarak aile hekimlerine kiraya verilen taşınmazlardan elde edilecek kira gelirlerinin Bakanlığımıza bağlı ilgili kurumlarca tahsil edileceği ve her kurumun kendi döner sermaye bütçesine gelir kaydedileceği belirtilmesine rağmen; imzalanan sözleşme gereği

 

 15.06.2011 tarihinden sonra kira ödeme zamanı gelmesine rağmen gerek üçüncü şahıslarca gerekse aile hekimlerince kira bedellerinin ödenmediği, kurumlarımızca gerekli takiplerin yapılmadığı veya anılan sisteme gerekli bilgilerin aktarılmadığı görüldüğünden;

a.    Kurumlarımızca gerekli takibat yapılarak ve imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekirse yasal yaptırımlar da uygulanarak kira bedelinin tahsil edilmesi sağlanacaktır.

b.    Buna rağmen kira bedelini yatırmayanlar hakkında sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanarak sözleşmeler feshedilecek ve ticari alanın tahliyesi sağlanacaktır.

c.    Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların kullanımında olan taşınmazlardan aile hekimlerince aile sağlığı merkezi olarak kullanıldığı halde henüz ilgi genelge doğrultusunda kira sözleşmesi yapılmamış olanların kiralama işlemlerinin yapılarak kira gelirlerinin döner sermayeye kaydedilmesi sağlanacaktır.

d.    15.06.2011 tarihi ve sonrası itibarıyla Bakanlığımıza bağlı kurumlarca tahsil edilmesi gerekirken, kiracıları tarafından ilgili Milli Emlak Birimine yatırılan kira bedellerinin, döner sermayeye gelir kaydedilebilmesi için ilgili kurum tarafından konu İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir. Sağlık Müdürlüklerince de ilgili Defterdarlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Bu girişimler sonucunda kira bedellerinin tahsilâtı gerçekleştirilemezse konu bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza bildirilecektir. 

4-  Milli Emlak Birimlerinden devir alınan sözleşmelere ait kurumlarımızca TDMS’ye girilen bilgiler ile imzalanan protokol ekinde Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Bakanlığımıza gönderilen mevcut kiralamalara ilişkin özet bilgilerin yer aldığı liste kıyaslandığında, bir kısım ticari alanlara ait bilgilerin anılan sisteme girilmediği, yanlış veri girişlerinin yapıldığı, ticari alanların taşınmaz olarak girildiği, programa uygun önerilen internet tarayıcılarının yüklenmeden veri girişi yapılmaya çalışıldığı görülmüştür.

Bakanlığımızca ve kurumlarımızca gerekli takiplerin yapılabilmesi ve ilgili döner sermaye saymanlıklarınca yapılacak olan kira tahsilâtlarının sözleşme bilgileri ile uyumlu olabilmesi için sisteme veri girişinde ilgi (c) yazıda belirtilen hususlarla birlikte aşağıda belirtilen hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.       

a.    Bu güne kadar veri girişi yapmayan kurumlar ivedilikle mevcut sözleşme bilgilerini sisteme gireceklerdir.

b.    Sistem üzerinde bir takım yenilikler yapıldığı için, sisteme veri girişi yapan kurumlar verilerini yeniden kontrol edeceklerdir. Eğer hatalı veri girişi tespit edilirse ivedilikle gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Ancak tahsilâtı ilgili saymanlıklar tarafından gerçekleştirilen sözleşmelerle ilgili bazı bilgilerin değiştirilmesine sistem tarafından izin verilmemektedir. Söz konusu değişikliklere, sistemden muhasebe işlem fişinin iptal edilmesi ile sistem izin vermekte olduğundan, kurum yetkililerince ilgili saymanlıklarla irtibata geçilerek söz konusu değişiklikler saymanlıkla koordineli bir şekilde yapılacaktır.

c.    Veri girişini yapmak üzere görevlendirilen kişilerin sağlıklı veri girişi yapabilmeleri için öncelikle ilgi genelge ve genel yazılarımızda yer alan hususlarla ilgili olarak yetkili kişilerce bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

 

d.    Kurumlarımızca veri girişinde en çok yapılan hatalardan biri de her bir ticari alanın taşınmaz olarak değerlendirilerek veri girişi yapılmaya çalışılmasıdır. Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerler ticari alan olup, bunların yer aldığı binanın tamamı bahçesiyle birlikte bir taşınmazdır. 

e.    Sisteme sırasıyla veri girişi yapılması gerektiğinden, öncelikle taşınmaz bilgisi, daha sonra da ticari alan ile kiracı ve sözleşme bilgileri girilecektir. Sistem, taşınmaz ve ticari alan bilgisi girilmeden sözleşme bilgisi girişine izin vermemektedir.

f.     İlgili saymanlıklarca tahsilâtı yapılan kira bedellerinin muhasebeleştirilmesi, kurumlarımızın sisteme aktardıkları kiracı ve sözleşme bilgileri esas alınarak yapıldığından, kurumlarımızın ivedilikle veri girişlerini yapmaları gerekmektedir.

g.    Kiracılar tarafından banka ve veznelere yatırılacak olan kira bedellerinin alındı belgelerinde mutlaka; alınan bedelin hangi sözleşmeye ait olduğu (Sistemde kayıtlı olan Taşınmaz No/Ticari Alan No/Sözleşme No), ve kiranın kaçıncı taksiti olduğuna dair bilgiler ile sözleşmedeki kiracının açık adı yer almalıdır. Bunun sağlanması için kurumlarımız kiracılara ve ilgili saymanlıklara bu hususu yazılı olarak bildireceklerdir.

h.    Sağlıklı veri girişine ilişkin diğer hususlar ise sistemdeki “Yardım Menüsünde” yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dâhilindeki Bakanlığımıza bağlı tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

 

 

Memet ATASEVER

Bakan a.

Başkan

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:                                           

Gereği:                                          Bilgi:

81 İl Valiliğine                                          Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Gen.Müd.)