9 Ocak 2015

İşte memurların yeni maaşları

ile admin

Torba Yasa için geri sayım başladı. Meclis’te görüşülmeye başlanan ve milyonlarca çalışanın hayatını değiştirecek olan Torba Yasa memurlara ne gibi haklar getiriyor, Torba’dan sonra hangi memurun maaşında artış olacak, İşte kalem kalem devlet memurlarının yeni maaşları.

Torba kadro olarak bilinen 657 sayılı Kanunun 68/B maddesiyle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:
 
1- Torba kadro sadece derece-kademe ve ek gösterge ilerlemesi midir? Yoksa makam değişikliği de getirir mi? Örneğin şef olarak çalışan bir personel torba kadro ile müdür kadrosuna atanabilir mi?
 
657 sayılı Kanun’un 68/B maddesinde düzenlenen konu uygulamada torba kadro olarak algılanmaktadır. Bu maddeye göre derece yükselmesi için gerekli olan bekleme süresine uymadan belirli şartları haiz memurlara derece yükselmesi imkanı sağlanmıştır. Bunların başında ise;
 
1- Öğrenim düzeyinin yükseköğrenim olma şartı

2- Atanılacak kadronun derecesi ve ek göstergesidir.

Lise mezunları torba kadro uygulamasından faydalanamazlar.

Maddede şartlar açıkça belirtildiği için bunların açıklamasına girmek istemiyorum. Soruya göre şartları taşıyıp da 68/B çerçevesinde ataması yapılanların hem derecesi hem ek göstergesi hem de atanılan kadronun durumuna göre diğer özlük hakları değişmektedir.
 
Yani makam, görev veya temsil tazminatı alma durumu da ortaya çıkmaktadır. Sorudaki örneğe göre görevde yükselme sınavında başarılı olan bir şefin 68/B çerçevesinde müdür kadrosuna atanması mümkündür. Müdür kadrolarının genel olarak derecesi 1 olduğu için en az 10 yıllık hizmet süresinin olması gerekir. Yine görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen şartlara paralel olarak yükseköğrenim mezunu olması gerekmektedir.
 
2) Mimar olarak 5/1 derece 1100 ek gösterge ile çalışan bir memur 3/1 derece ve 2200 göstergeye geçmesi durumunda ek gösterge artışı ve derece yükselmesinin getirdiği maaş farkı dışında ekstra bir getirisi var mıdır?
 
Bu örnekteki personelin maaşında ne kadar bir değişiklik olmasını öngörürsünüz?

5/1 dereceli bir mimar 3’üncü dereceli bir kadroya atanırsa; göstergesi 835’den 1020’ye, ek göstergesi 1300’den 2200’e, özel hizmet tazminatı oranı 152’den 160’a ve ek ödeme oranı 130’dan 140’a çıkacaktır. Dolayısıyla maaşında da 200 TL civarında bir artış olacaktır.
 
3) Torba kadro ile yükseleceği dereceyi kim belirler? Yukarıdaki örnek için 5’inci dereceden 4’üncü dereceye de düşebilir mi?
 
Derece yükselmesi atamaya yetkili amirler tarafından yapılır. Atamaya yetkili amirler bu yetkilerini her zaman devredebilirler. Yukarıdaki örneğe göre 8 yıllık hizmeti olan bir mimar 4’üncü dereceye de atanabilir.
 
4) Torba kadronun getirdiği maaş farkını kişi ne zaman almaya başlar?
 
160 seri No.’lu DMK Genel Tebliği’ne göre 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödenmektedir. Memurlar maaşlarını peşin aldıkları için bunlara yeni göreve başladıkları günden itibaren fark ödemesi yapılacaktır.
 
Memuriyetten önce yapılan askerlik süresi yıllık izinde dikkate alınır mı?
 
Memurların tereddüt ettiği konulardan birisi de memuriyete girmeden önce yapılan askerlik süresinin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağıdır.
 
Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı son noktayı koymuştur. Bu Başkanlığın 27/09/2010 tarihli ve 19283 sayılı mütalaasında şu ifadelere yer verilmiştir.
 
Soru: Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İnfaz ve Koruma Memuru olarak görev yapan …’ın memuriyetten önce yapmış olduğu askerlik hizmeti ile birlikte 10 yıl hizmet süresini tamamladığından ve 30 günlük yıllık izin verilmesini talep ettiğinden bahisle, adı geçenin 18 aylık askerlik hizmetinin fiilen çalışma süresi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği veya hangi durumda değerlendirilebileceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
 
Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Yıllık izin’ başlıklı 102’nci maddesinde; ‘Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür…’ hükmüne yer verilmek suretiyle, hizmet süresi on yıldan fazla olan memurlar için yıllık izin süresi otuz gün olarak tespit edilmiştir.
 
06/06/2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 154 seri No.’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde; ‘…yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması…’ gerektiği ifade edilerek, memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin sürelerinin tespitinde de dikkate alınacağı belirtilmiştir.
 
657 sayılı Kanun’un ‘Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları’ başlıklı 84’üncü maddesinde ise; ‘Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.’ denilmek suretiyle, askerlik görevini yaptıktan sonra memurluğa atananların askerlikte geçen sürelerinin, kademe ilerlemesi ve derece yükseltilmesi yapılmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının tespitinde dikkate alınacağı ifade edilmiştir.
 
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; memuriyete başlamadan önce askerlikte geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanun’un 84’üncü maddesi uyarınca kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınması ve 154 seri No.’lu Devlet Memurları Genel Tebliği gereğince kazanılmış hak aylığında dikkate alınan sürelerin yıllık izin sürelerinin hesabında da değerlendirilmesi sebebiyle, ilgilinin yıllık izin süresinin tespitinde askerlik süresinin de dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.
 
Devlet Personel Başkanlığı’nın konuyla ilgili vermiş olduğu mütalaanın biraz izaha gerek olduğunu düşünüyoruz. Askerliğini memuriyetten önce yapan memurların bu sürelerinin yıllık izin hesabında dikkate alınabilmesi için asaletlerinin tasdik edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde asalet tasdikinden önce askerlik süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınmaz.

 

asmmiz.com