İşçi sayısının tespiti ve takibi sistemine veri girişi-11.07.2016

İşçi sayısının tespiti ve takibi sistemine veri girişi-11.07.2016

14 Temmuz 2016 0 Yazar: admin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı   : 306385208/949-
Konu : İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi
           Sistemine Veri Girişi

………………. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi:     01/07/2013 tarihli ve 2013/08 sayılı genelge.

Bilindiği üzere ilgi genelge ile hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısının belirlenmesinin “İşçi Sayısı Tespiti ve Takibi Sistemi” üzerinden yapılacağı açıklanmıştır. Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı sağlık tesisleri (Bundan sonra “Birlik” olarak ifade edilecektir.) 2016-Temmuz döneminde yapacakları hesaplamaları ilgi genelge doğrultusunda yapacaklardır.

Bununla birlikte, mevcut ihalelerde çalıştırılan işçi sayısında artış yapılabilmesi veya yeni çıkılacak ihalelerde çalıştırılan işçi sayısında artış yapılabilmesi için Kurumumuzdan izin alınmaya devam edilecektir.

A- Genel Hususlar

1. Mevcut hizmet alımları bildirimi yapılırken; personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığına, işçi havuzu kapsamında olup olmadığına, yönergelerle istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında personel sayısının belirtildiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihaleleri sisteme kaydedilecektir.

2. Ekte yer alan Veri Giriş Rehberinde detaylı şekilde açıklandığı üzere temizlik, çamaşır yıkama hizmetleri, otopark, bahçe bakımı, eşya ürün ve malzeme taşınması gibi benzer nitelikteki diğer hizmetler Genel Destek Hizmetleri ana başlığı altında; görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi, diş protez hizmeti alımları gibi hizmetler ise Sağlık Hizmet Sunumuna Yönelik Hizmetler ana başlığı altında toplanmıştır. Ayrıca hizmetler sistemde personel ağırlıklı olan veya olmayan şeklinde ayrılmıştır.

3. Birlikler tarafından hizmet alımları kapsamında çalıştırılan tüm işçilere ait verilerin hizmet alımının konusuna göre sisteme doğru aktarılması önem arz etmektedir.

4. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin sisteme doğru veri girişi yapıp yapmadıkları Mali Hizmetleri Başkanlığı tarafından kontrol edilecek ve sistem açıkken ilgili sağlık tesisi uyarılarak gerekli düzeltmeleri yapmaları sağlanacaktır.

5. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin veri girişlerinin kontrolü ve koordinasyonunun sağlanması için Genel Sekreterlikler tarafından, Genel Sekreterlikte görev yapan 1 asil 1 yedek 2 görevli personelin tespit edilmesi ve [email protected] adresine bildirilmesi sağlanacaktır.

B-   2016-Temmuz Dönemi Veri Girişi

1. Birliklerin 2016-Temmuz dönemi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılacak işçi sayısının hesaplamasını yapmaları için Kurumumuz resmi web sayfasında (Web uygulamaları bölümünde) yer alan “İşçi Sayısı Tespit Sistemi” 11 Temmuz 2016 tarihinde veri girişine açılacaktır.

2. Sistem 11-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında açık tutulacak olup, Birliğe bağlı sağlık tesisleri anılan tarihlerde sisteme veri girerek hesaplama yapmaları gerekmektedir. 23-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genel Sekreterlikler bağlı sağlık tesislerinin veri girişlerini kontrol etmeli ve gerekirse düzeltmeleri yaptırmalıdır. Sistem 27 Temmuz 2016 tarihinde mesai bitiminden sonra veri girişine kapatılacaktır.

3. Sisteme 01 Temmuz 2015 ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında oluşan 1 (bir) tam yıllık veriler girilecektir. Girişi yapılacak verilerde Bakanlığımız ve Kurumumuz tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hareket edilecektir (TDMS, TSİM gibi)

4. Mevcut hizmet alım bilgileri olarak Temmuz 2016 tarihi itibariyle sözleşmesi devam eden hizmet alımlarına ait veriler girilecektir.

5. Genel Sekreterlikler mevcut hizmet alım bilgileri olarak sadece kendileri için yapmış oldukları hizmet alımları (sözleşmeler) kapsamında çalıştırılan işçilerle ilgili veri girişi yapacaklardır. Hizmet alımı yapılmamışsa “Mevcut Hizmet Alım Bilgileri” bölümünde “hiç hizmet alımı yapılmamıştır” butonu işaretlenip kaydedilecektir.

Bilgilerinizi ve gerekli takiplerin yapılarak anılan sisteme veri girişlerinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.