9 Ocak 2015

İşçi alım yönetmeliğinde değişiklik

ile admin

30 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29015

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/6304

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 21/2/2014tarihli ve 5109 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 5/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) EKPSS: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavım,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il veya şube müdürlüğünden” ibaresi “il müdürlüğü veya hizmet merkezinden”, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “il veya şube müdürlüğü” ibareleri “il müdürlüğü veya hizmet merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşçi taleplerine yapılacak başvurularda;

a) Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi ve uzman gibi kariyer mesleklerin yardımcı ve stajyer taleplerinde talebi veren kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek KPSS puan türü,

b) (a) bendi kapsamındaki talepler hariç olmak üzere, işçi taleplerinde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS sonuçları, münhasıran engelli işçi taleplerinde ise EKPSS sonuçlan,

kullanılır.”

“Aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde bir puan barajı aranmaz, bu kişilerin EKPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “özürlü”, “özürlülük” ve “özür” ibareleri sırasıyla “engelli”, “engel” ve “engel”,

c) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “özürlülerin” ibaresi “engellilerin”,

ç) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “özürlü” ve “özürlüler” ibareleri

sırasıyla “engelli” ve “engelliler”,

d) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Özürlülere”, “özür” ve “özürlüler” ibareleri sırasıyla “Engellilere”, “engel” ve “engelliler”,

e) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özürlüler” ibareleri “Engelliler”, “Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca” ibaresi “en çok engelliyi temsil eden üst kuruluş tarafından” ve dördüncü fıkrasında yer alan “özürlüler” ve “özür” ibareleri sırasıyla “engelliler” ve “engel”,

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin;

a) 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “KPSS’ye” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya EKPSS’ye” ibaresi eklenmiştir.

b) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “puanıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla”, ikinci fıkrasında yer alan “başarılı olmak veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “EKPSS’ye girmiş bulunmak ya da” ibareleri eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “aynı tarihli KPSS puanları” ibaresi “istihdam edilmek için kullandığı KPSS ya da EKPSS puanlarından herhangi biri” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “KPSS” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya EKPSS” ibaresi eklenmiştir.

c) 11 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “KPSS” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve EKPSS”, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “KPSS puanından” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi taleplerinde EKPSS puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından en yüksek EKPSS puanından”, ikinci fıkrasında yer alan “KPSS’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya EKPSS’de” ibaresi eklenmiştir.

ç) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “KPSS puanının” ibarelerinden sonra gelmek üzere münhasıran engelli işçi alımlarında EKPSS puanının” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce münhasıran engelli işçi alımlarına yönelik ilan edilmiş ve alım süreci devam etmekte olan başvurular için Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre işlem yapılır.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.