9 Ocak 2015

İntibaka, ne zaman hak kazanırsınız?

ile admin

Memurlar çalışırken üst bir öğrenim bitirebilmektedir. Üst öğrenimi bitiren memur bazen diplomayı kuruma geç verebilmektedir. Veya kuruma diplomayı Ocak ayında vermesine rağmen, kurum gerekli onayı Mart ayında alabilmektedir.

Diploma sonrasındaki yeni derece/kademenin maaşına ne zamandan itibaren hak kazanılır?

İntibakın yapılma zamanı, Devlet memurunun diplomasını veya bitirme belgesini idareye verdiği tarihe göre belirlenmektedir. Memur, belgeyi 1 yıl sonra verirse intibak işlemi o tarih itibari ile yapılır, bu durum memura geriye dönük bir mali hak oluşturmaz. Diploma veya belgenin bir dilekçe ile idareye intikali esastır. Bu sebeple intibak işlemin dilekçe tarihi itibari ile hak doğurmaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Kademe ilerlemisinde aylığa hak kazanma” başlıklı 166 ncı maddesinde “Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.” ve “Derece değişikliğinde aylığa hak kazanma” başlıklı167 inci maddesinde ise “Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

1- İntibak işlem tarihinde, memurun diploma veya bitirme belgesini idareye intikal ettirdiği dilekçe tarihi esas alınır.

2- İntibak işlemi sonucunda kişinin derece ve kademesinde meydana gelen değişiklik sebebiyle oluşan mali haklara, dilekçenin verildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanılır.

3- İdare, intibak işlemini geciktirirse, geriye dönük ödeme yapmalıdır.

memurlar.net