10 Aralık 2014

İkinci Basamak Kurumlarda Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge

ile admin

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/20069 04 Mayıs 2011

Konu : İkinci Basamak Kurumlarda Birim Performans

Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge

 

12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ff) bendi ile aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendi uyarınca, ikinci basamak sağlık kurumlarında (hastane rollerine göre D ve E grubu olan hastaneler hariç) sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması amacı ile dâhili branşlarda görev yapan uzman tabiplerin yatan hasta toplam vizit puanının toplam girişimsel işlem puanına oranının ölçülmesiyle, cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplerin A, B, C, D grubu toplam ameliyat puanlarının toplam girişimsel işlem puanına oranının ölçülmesiyle, ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tabip dışı tüm personel için ise Bölüm Puanı esas alınarak belirlenen kriterlere göre performansının ölçülmesi suretiyle, personelin birim performans katsayısının tespitine ilişkin olarak hazırlanan “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuş idi. 

İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

Böylece, 01/05/2011 tarihi itibariyle, 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge”nin yürürlüğü sona ermiştir.

 

Bu çerçevede, 01/05/2011 tarihinden itibaren (2011 yılı Haziran ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak 2011 yılı Mayıs ayı birim performans katsayısının hesaplanmasında) 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” usul ve esasları çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 

Mezkûr Yönerge ve Makam Onayı’na www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

EKLER:

EK 1- Makam Onayı (1 sayfa)

EK 2- Yönerge (7 sayfa)

 

DAĞITIM:

-81 İl Valiliği (İl Sağlık Müd.)

 

 İlgili Resmi Yazı için tıklayınız


İlgili Yönerge (01.05.2011)