9 Ocak 2015

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

ile admin

7 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29023

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzelkişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “elektronik postayla” ibaresi “EKAP üzerinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İtirazen şikayet başvurusu üzerine alınan kararlar ile bu kararlara karşı açılan davalar sonucu mahkemelerce verilen kararların uygulanmasını teminen Kurul tarafından alınan kararların bildirimi, Kurum tarafından EKAP üzerinden yapılabilir.

(4) İdareler tarafından şikayet başvurusu üzerine alınan kararların bildirimi öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(5) EKAP üzerinden tebligat, 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde, Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

(7) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

(8) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

(9) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/1/2009

27099

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/7/2009

27296

2-

17/7/2010

27644

3-

16/12/2010

27787

4-

3/5/2011

27923

5-

24/9/2013

28775