9 Ocak 2015

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik

ile admin

7 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29023

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “idari mercilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da yargı mercilerine” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “muhatap” ibaresi “ihaleyi yapan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, varsa bildirime esas elektronik posta adresi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare veya Kurum tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir.” cümleleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin on ikinci fıkrasında yer alan “Yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgeleri ile elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, elektronik posta veya” ibaresi “Yapılan bildirimlere ilişkin tebellüğ belgelerinin ve faks ile yapılan bildirimlerde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde elektronik postanın bilgisayar çıktısı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) İtirazen şikayet başvuruları Kuruma elden veya posta yoluyla yapılır. Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılan başvurular, bu merciler tarafından Kuruma gönderilmesi halinde dikkate alınır. Bu durumdaitirazen şikayet başvurusunun Kurum kayıtlarına alındığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postada geçen süreler dikkate alınmaz. 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde şikayet ve itirazenşikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolu olarak öngörüldüğünden, bir hak kaybına uğranılmaması bakımından dava açılmadan önce şikayet ve itirazen şikayet aşamalarının tamamlanması başvuru sahipleri için önem arz etmektedir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki Ek-1’de yer alan İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği ile Ek-2’de yer alan Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan Şikâyet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneğinde yer alan “E-posta ile” ibaresi “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş ve 1 numaralı dipnotta yer alan “Elektronik posta veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğin 1, 4 ve 5 inci maddeleri 19/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2009

27124

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/7/2010

27644

2-

3/5/2011

27923

3-

24/9/2013

28775

 

Ekleri için tıklayınız.