9 Ocak 2015

Hem okuyup, hem memur olabilir miyim?

ile admin

Memurluk bir statü hukukudur. Bu statüde çalışanların hakları ve sorumlulukları kanunla düzenlenmiştir.

Bir memur öncelikli olarak kendisine verilen görevleri yapmakla zorunludur. 657’nin 11. maddesi şu şekildedir: “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.”

MESAİ İÇİNDE İZİN KULLANIMI

Bir memurun mesai saatleri içinde izin kullanımı da 657’de tek tek düzenlenmiştir. Memurun yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin gibi hakları bulunmaktadır. Mazeret izinleri içinde ise doğum, babalık, ölüm gibi hallerde verilecek izinler düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunda, bir memur, yükseköğrenimde okuyor diye, verilmesi öngörülen bir izin bulunmamaktadır. Bu nedenle de genel olarak okumak isteyenler, 24 saat esasına göre çalışan memurlukları tercih etmekte (koruma güvenlik görevlisi, sağlık personeli vd.), gece çalışmakta, gündüz ise okullarına gitmektedir.

BAŞKA BİR İLE TAYİN HAKKI

Mevzuatımızda, eğitim durumundan dolayı naklin yapılmasını öngören bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Bazı kurumların, kendi kurumsal atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde bu yönde hükümler yer almakla birlikte bu çok yaygın bir uygulama değildir. Bu kurumları görmek için tıklayınız.

Yine, 2010 yılında çıkarılan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 7. maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami özen göstereceklerdir.” talimatı bulunmasına rağmen, kamu kurumları bu talimata pek özen göstermemektedir.

Ancak, yargı kararları, kurumların eğitim durumundan dolayı nakil taleplerini değerlendirmeleri yönündedir. Sadece idare mahkemesi özelinde değil, Danıştay’a taşınan davalarda da olumlu kararlar çıkabilmektedir. Fakat bu da çok uzun bir süreçtir. İdare mahkemesi ve Danıştay süreçleri bazen 2 yılı bulabilmektedir.

MEMURLUK HAKKI DONDURULABİLİR Mİ?

Eğitimlerine devam edemeyenlerin en çok sorduğu soru, memurluk hakkının dondurulmasıdır. Mevzuatımızda böyle bir hak bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Memurların özlük haklarını düzenleyen 657 sayılı Kanunda, eğitim durumundan dolayı mesai saatleri içinde izin veya başka bir ile nakli öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, memurluk tercihinde bulunacak adayların, öncelikle okullarının bulunduğu ili tercih etmeleri ve mümkünse yukarıda belirtildiği üzere gece çalışabilecekleri bir kadroya geçmelerinde yarar bulunmaktadır.

memurlar.net