10 Aralık 2014

Girişimsel İşlemler Yönergesi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Girişimsel İşlemler Yönergesi yayımlanmıştır. Yönerge 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren geçerli olacaktır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/ 39445 27 Eylül 2011

Konu : Girişimsel İşlemler Yönergesi

 

04/01/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesine istinaden hazırlanan ve 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile girişimsel işlemlerin Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca hazırlanan “Girişimsel İşlemler Yönergesi” 05/05/2009 tarihli ve 2729 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

 

Bakanlığımızca hazırlanan “Girişimsel İşlemler Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Taslağı” Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23/08/2011 tarihli ve 11024 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup, anılan Yönerge 01/10/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26/09/2011 tarihli ve 39332 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Mezkûr Yönerge ve eki “Girişimsel İşlemler Listesi”nin sayfa sayısının fazla olması sebebiyle ekte gönderilmemekte olup, bu belgelere www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

“Girişimsel İşlemler Listesi”nin www.performans.saglik.gov.tr adresinden temin edilerek anılan listede yer alan puanlar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Gereği:                                             Bilgi:

-81 İl Valiliği                               – Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Girişimsel İşlemler Yönergesi için tıklayınız