10 Aralık 2014

Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

ile admin

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge yayınlandı.

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.01-020                          9234                         28/02/2011

 

Konu  : Sağlık Bakanlığınca Sunulan  Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama

              Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 

 

 

DOSYA

 

 

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge 01.02.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili  yönerge ile Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulacak evde sağlık hizmet birimlerinin tanımı, bu hizmetleri alacak hastalara ilişkin tıbbi ve sosyal ölçütlerin tespiti, evde sağlık hizmeti verecek sağlık ekibinin ve gerekli ekipmanın standartlarının belirlenmesi, ilgili personelin görev yetki ve sorumlulukları, randevu, kayıt ve takip sistemlerinin kurulması, çalışma sistemine ilişkin usul ve esaslar ile denetim esaslarına ilişkin mevzuat ve altyapı düzenlemeleri yapılarak evde sağlık hizmetlerinin kamu kuruluşları vasıtasıyla sosyal devlet anlayışı içerisinde verilmesi ve tüm ülke genelinde etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Yönergenin uygulama sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması; tespit edilen sorun ve aksaklıkların giderilmesi ve evde sağlık hizmeti kapsamına alınan hastalardan ağız ve diş sağlığı hizmetine ihtiyaç duyanlara bu hizmetlerin verilebilmesi amacıyla hazırlanan 24.02.2011 tarih ve 8751 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konulan  “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge “ ile değişik SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ve ekleri  yazımız ekinde yer almaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                        

 

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                       Prof.Dr.İrfan ŞENCAN

             Bakan a.

                                                                                                                 Genel Müdür V. 

Ek : Yönerge ve ekleri  (14 sayfa)

 

DAĞITIM:

A Planı

 

 

Makam Onayı için tıklayınız.
Duyuru yazısı için tıklayınız.
Yonerge için tıklayınız