10 Aralık 2014

Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği hakkında Genelge yayımlandı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği hakkında Genelge” yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.70.00.04/ 36636            5 Eylül 2011

Konu: Yönetmelik değişikliği hakkında

 

GENELGE

2011/49

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” esas ve usulleri uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

 

Mezkur Yönetmelikte 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01/08/2011 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu nedenle, mezkur Yönetmelik değişikliğinin 01/08/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle; 2011 yılı Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan Ağustos ayı ek ödemelerinin, 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mezkur Yönetmelik değişikliği hükümleri dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

 

Mezkûr Yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür.

 

1) Kurumlarda ek ödeme dağıtımında döner sermaye komisyonunca karar alınan tutar belirlenirken hazine payı olarak; 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca belirlenecek oran üzerinden genel bütçeye irat kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimlerine yatırılması uygulamasına etkisi olmaksızın, ilgili kurumun elde ettiği gayrisafi hasılatın %15’i dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Mezkur Yönetmelik değişikliği ile % 15 oranının Bakanlıkça belirlenen kurumlarda Bakanlıkça belirlenen oran üzerinden hesaplanabileceği öngörülmüş olup, Bakanlıkça hazine payı oranına ilişkin karar alınmayan kurumlar, ek ödeme dağıtırken hazine payını gayrisafi hasılatın %15’ini dikkate alarak hesaplamaya devam edeceklerdir. Anılan hüküm kapsamında elde ettiği gayrisafi hasılatın %15’inden farklı hazine payı oranlarını belirleme işlemi, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılacak olup, bu konuda gerekli yazışmaların Strateji Geliştirme Başkanlığı ile yapılması gerekmektedir.

 

2) Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan asistanlar ile yan dal asistanlarının net performans puanı hesaplanırken görev yaptıkları kliniğin klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı esas alınacaktır. Bir kliniğe bağlı olarak çalışan klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplerin net performans puanları hesaplanırken ise, klinik hizmet puan ortalamasının %75’i, hastane hizmet puan ortalamasının %25’inin toplamı esas alınacaktır. Kurum içi veya kurum dışı rotasyonlarda; asistanlara bağlı oldukları klinik yerine kadrosunun bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacak ve asistanların aktif çalışma gün katsayıları klinik/hastane hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.

 

3) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendi hükmü ile hastane müdür yardımcılarına yapılacak ek ödemeye ilişkin düzenleme yapılmıştır. Mezkur Yönetmeliğin Ek-2 ve EK-3 sayılı tablosunda hastane müdür yardımcıları için öngörülen (0,60) kadro unvan katsayısı satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, stok-ambar ve depo hizmetleri, hizmet alımlarının denetimi, teknik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı ile hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanede görev yapan sorumlu müdür yardımcısı ve 500 yatak üstü hastanelerde personel işlerinden sorumlu hastane müdür yardımcısı net performans puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.

 

Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılacak ve standart kadro sayısının üzerinde hastane müdür yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar hastane müdür yardımcısı arasında paylaştırılacaktır. Standart kadro sayısı yukarıda sayılan görev alanlarından daha az olan kurumlarda görev dağılımında standart kadro sayısının aşılmaması için bir kişiye birden fazla görev verilebilecektir. Standart kadro sayısı yukarıda sayılan görev alanlarından fazla olan kurumlarda bir görevin birden fazla kişiye verilmesi mümkün değildir.

 

Bu alanların dışındaki diğer idari görevleri yürüten hastane müdür yardımcılarının kadro unvan katsayısı (0,45) olarak esas alınacaktır.

 

4) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (üü) bendi hükmünde yapılan değişiklik ile baştabip yardımcılarının ek ödemelerine esas belirlenmiş olan görev alanları yeniden düzenlenmiştir. Mezkur Yönetmeliğin Ek-2 sayılı tablosunda eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan Baştabip Yardımcıları için öngörülen (3,50) kadro unvan katsayısı, gelir gerçekleştirme görevlisi, gider gerçekleştirme görevlisi, satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanelerde görev yapan sorumlu baştabip yardımcısı, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 500 yatak üstü hastanelerde personel işleri ve eğitim hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcılarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılacaktır. Eğitim ve araştırma hastaneleri için sayılan görev alanları dışındaki diğer idari görevleri yürüten baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı 2,50 esas alınarak hesaplanacaktır.

 

Mezkur Yönetmeliğin Ek-3 sayılı tablosunda devlet hastanelerinde görevli baştabip yardımcıları için öngörülen ve hizmet rollerine göre belirlenmiş olan (2,90), (2,80), (2,50) ve (2,00) kadro unvan katsayıları ise, gelir gerçekleştirme görevlisi, gider gerçekleştirme görevlisi, satın alma hizmetleri, merkezi satın alma hizmetleri, hastane birleşmelerinde birleştirilen hastanelerde görev yapan sorumlu baştabip yardımcısı, hastane bilgi sistemi hizmetleri, performans ve kalite hizmetleri, acil ve yoğun bakım hizmetleri, 500 yatak üstü hastanelerde personel işlerinden sorumlu baştabip yardımcılarının net performans puanının hesaplanmasında kullanılacaktır. Devlet hastaneleri için sayılan görev alanları dışındaki diğer idari görevleri yürüten baştabip yardımcılarının kadro unvan katsayısı hizmet rollerine göre yapılan ayrıma bakılmaksızın tüm devlet hastanelerinde 1,90 esas alınarak hesaplanacaktır.

 

Yukarıda yer alan görev alanlarında görev dağılımı yapılırken ilgili hastanenin standart kadro sayısını aşmayacak şekilde görevlendirme yapılacak ve standart kadro sayısının üzerinde baştabip yardımcısı bulunan kurumlarda yukarıda belirlenen görev alanları standart kadro sayısı kadar baştabip yardımcısı arasında paylaştırılacaktır. Standart kadro sayısı yukarıda sayılan görev alanlarından daha az olan kurumlarda görev dağılımında standart kadro sayısının aşılmaması için bir kişiye birden fazla görev verilebilecektir. Standart kadro sayısı yukarıda sayılan görev alanlarından fazla olan kurumlarda bir görevin birden fazla kişiye verilmesi mümkün değildir.

 

Bunlardan, Bakanlık merkez teşkilatında ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilenlerin kadro unvan katsayısı Ek-2 ve Ek-3’de yer alan tablolarda baştabip yardımcıları için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilecektir.

 

5) Mezkur değişiklik ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendi değiştirilmiş, devlet hastanelerinde branşların, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise kliniklerin branşı gereği hasta sayısının düşük olması sebebiyle hastane ortalamasından değerlendirilmeleri yönündeki karar döner sermaye komisyonundan alınmış ve söz konusu değerlendirmenin Baştabip kararıyla yapılacağı hükmü getirilmiştir. Mezkur değişiklikten önce eğitim ve araştırma hastanelerinde yalnızca eğitim klinikleri hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilmekte iken, söz konusu değişiklik ile eğitim ve araştırma hastanelerinde branşların da Baştabip kararıyla hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilebilecekleri hükmü getirilmiştir. Baştabip tarafından bu değerlendirmenin her ek ödeme dönemi için yapılması gerekmektedir. Branşların veya kliniklerin hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilmeleri durumunda belirlenen branştaki tabip sayısı/klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının branştaki tabip sayısı/klinik sayısına bölünmesi gerekmektedir.

 

6) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi değiştirilmiş ve kurumlarda branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen ilgili branşın hasta yetersizliği sebebiyle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında kalan klinisyen uzman tabiplerin, başhekime gerekçeli olarak başvurmaları halinde, başhekim tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen uzman tabiplere puanına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ek puan verilebilecektir.

 

Anılan hüküm kapsamında sadece tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan ve ilgili ek ödeme döneminde (ay) aktif çalışılan gün katsayısı 1 (bir) olan klinisyen uzman tabipler başvuruda bulunabileceklerdir. Anılan hüküm kapsamında gerekli değerlendirmeyi yapma ve karar verme yetkisi Başhekime ait olup, ilgili dönemde anılan hüküm çerçevesinde talepte bulunacak uzman tabiplerin en son başvuru tarihi Başhekimce belirlenerek uzman tabiplere tebliğ edilecektir. Kurum tarafından ilgili dönemi takip eden ayın başında öncelikle hastane hizmet puan ortalamasının tespit edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen hastane hizmet puan ortalaması ve kurumda görev yapan tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan klinisyen uzman tabiplerin puanlarının kurumca belirlenen en son başvuru tarihinden önce ilan edilmesi gerekmektedir. İlanı müteakip anılan hüküm çerçevesinde ek puan talebine ilişkin yapılacak gerekçeli başvurular üzerine ilgili uzman tabiplerin puanının hastane hizmet puan ortalamasının altında kalmasının branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinden veya hasta yetersizliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı noktasında başhekimce gerekli değerlendirme yapılacak olup, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinden veya hasta yetersizliğinden kaynaklanmayan sebeplerle puanı hastane hizmet puan ortalamasının altında kalan uzman tabiplere başhekimce mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (kk) bendi çerçevesinde ek puan verilmeyecektir. Başhekim bu noktadaki değerlendirmesini yaparken, ilgili branşta bulunan tüm uzman tabiplerin durumu ile kurumun koşulları, hasta popülasyonu, ilgili uzman tabibin o ayki çalışma süresi, ilgili branşın hasta sayısındaki aylık veya mevsimsel değişiklikler gibi hususlarda her dönem (ay) için ayrı bir değerlendirme yaparak karar verecektir.

 

İlgili uzman tabibin puanının, anılan hüküm kapsamında verilen hastane hizmet puan ortalamasının % 70’i oranında ilave puan ile birlikte hastane hizmet puan ortalamasını aşması halinde, hastane hizmet puan ortalaması esas alınacaktır. Başhekim tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekçeleri kabul edilen uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 70’i oranında ilave puan verilmesi suretiyle tespit edilecek net performans puanları esas alınarak kurum ek ödeme bordrosu hazırlanarak tüm personele ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Başhekimce gerekçeleri yeterli görülmeyen uzman tabipler gerekçeleriyle beraber Bakanlığa itirazen başvurabilecek olup, itiraz başvuruları http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan formun doldurularak Bakanlığa elektronik ortamda iletilmesi suretiyle yapılacaktır.

 

Diğer taraftan; Başhekim tarafından mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi hükmü doğrultusunda başvuruda bulunan tüm uzman tabiplere (hem gerekçesi yeterli görülerek başvurusu kabul edilen uzman tabipler hem de gerekçesi yeterli görülmeyerek başvurusu kabul edilmeyen uzman tabipler) ilişkin bilgiler http://195.175.75.14:88/ekodeme/ linkinde yer alan form doldurularak Bakanlığa elektronik ortamda iletilecektir.

 

İtiraz başvuruları Bakanlıkça 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak olup, itiraz başvurusu kabul edilenler resmi yazı yoluyla kurumlara bildirilecektir.

 

Bakanlıkça itirazı kabul edilen uzman tabiplere, hastane hizmet puan ortalamasının % 70’i oranında ilave puan verilmesi suretiyle yeniden hesaplama yapılacak olup eksik ödenen tutar, ek bordro düzenlemek suretiyle ödenecektir. Ancak bu şekilde yapılacak ödeme toplam tutarının, kurum tarafından karar alınan tutarı aşması halinde takip eden dönemde personele dağıtılmasına karar verilen tutardan mahsup edilmesi gerekmektedir.

 

7) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ğğ) bendi ile yapılan değişiklik ile kuruma yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabiplere ilk 3 ay kendi tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ile hastane hizmet puan ortalamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde yüksek olan net performans puanı üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Yönetmelik değişikliğinin yürürlük tarihinden önce göreve başlayan tabiplere kurumlarında göreve başladıkları tarihten itibaren 3 aylık sürenin 01/08/2011 tarihinden sonraki kalan süresi esas alınacaktır. Örneğin 16/05/2011 tarihinde kurumunda yeni göreve başlayan tabibe üç aylık süresinin 16/08/2011 tarihinde dolması sebebiyle sadece 15 günlük süre için kendi tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ile hastane hizmet puan ortalamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde yüksek olan net performans puanı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

 

8) Hizmete yeni açılan kurumlarda görev yapan (kadrosu hizmete yeni açılan kurumda bulunan ve hizmete yeni açılan kurumda geçici görevle çalışanlar dahil) personele kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle il sağlık müdürlüğünün döner sermaye bütçesinden karşılanacak şekilde ek ödeme yapılacaktır. Mezkûr Yönetmeliğe eklenen Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınarak il performans puan ortalaması üzerinden net performans puanı hesaplanan personel listesi, birinci basamak kuruluşlarda çalışan personel listesiyle birlikte 6 ay süreyle Bakanlığa bildirilecektir. Hizmete yeni açılan kurumda görev yapan personelin net performans puanı hesaplanırken, mezkur Yönetmelikte öngörülen ek puanlar hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.

 

9) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendinde “piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele” il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verileceği hüküm altına alınmış olup, “piyasa gözetimi ve denetimi yapan personel” tanımından kasıt “Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen sertifikalı personeldir.

 

“Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te “denetimle görevli personel” olarak tanımlanmış olan, Bakanlıkça görevlendirilen sertifikalı personel dışındaki personelin söz konusu ek puandan faydalandırılması mümkün değildir.

 

Söz konusu ek puan, piyasa gözetim ve denetiminin yapıldığı ek ödeme dönemleri için verilecek olup, herhangi bir piyasa gözetim ve denetiminin yapılmadığı ek ödeme dönemlerinde piyasa gözetim ve denetiminden kaynaklı ek puan verilmesi mümkün değildir.

 

10) Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (oo) bendi uyarınca devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde ek ödeme hesaplamaları 2 yıl süre ile hem devlet hastanesi hem eğitim ve araştırma hastanesi formülleri üzerinden yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalar neticesinde her bir personel için yüksek olan net performans puanı esas alınacak ve dağıtılabilecek tutarın aşılması halinde, tüm personelin ek ödemesi aşan oranda oransal olarak düşürülecektir.

 

Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde 2 yıl süre ile devlet hastanesi formülleri üzerinden yapılacak ek ödeme hesaplamalarında hizmet alanı kadro-unvan katsayıları klinik şefleri için (2,90), klinik şef yardımcıları için (2,80), başasistan, uzman, yan dal asistanları için (2,65) ve asistanlar için (1,10) olarak uygulanacak, eğitim ve araştırma hastanesi formülleri üzerinden yapılacak ek ödeme hesaplamalarında ise Ek-2 sayılı tabloda yer alan kadro unvan katsayıları esas alınacaktır.

 

Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde 2 yıl süreyle yapılacak olan hesaplamaların başlangıç tarihi olarak; anılan Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce eğitim ve araştırma hastanesine dönüşen hastaneler için anılan Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih olan 01/08/2011 tarihi esas alınacaktır.

 

11) Kuruluş Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarını gösteren Ek-4 sayılı tabloda “Genel idare hizmetleri sınıfı personeli” için “0,35”, “yardımcı hizmetler sınıfı personeli” için ise “0,30” kadro unvan katsayısı öngörülmüştür. Mezkur değişiklik ile Ek-4 sayılı tablonun sondan dördüncü satırında yer alan “..çalışan genel idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli “0,40” ibaresi sehven yazılmış olup, kuruluşlarda görev yapan genel idare hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin ek ödemelerinin hesaplanmasında genel idare hizmetler sınıfı için “0,35”, yardımcı hizmetler sınıfı için ise “0,30” kadro unvan katsayısının kullanılması gerekmektedir.

 

12) Kuruluş Personelinin Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayılarını gösteren Ek-4 sayılı tabloda “verem savaş il koordinatörü” için (1,60) kadro unvan katsayısı öngörülmüştür. Söz konusu katsayı tabip dışı personelin verem savaş il koordinatörü olarak görevlendirilmesi halinde uygulanacak olup, uzman tabiplerin verem savaş il koordinatörü olarak görevlendirilmeleri halinde kadro unvan katsayılarının (2,25) pratisyen tabiplerin verem savaş il koordinatörü olarak görevlendirilmeleri halinde kadro unvan katsayılarının (2,10) olarak hesaplanması gerekmektedir.

 

13) Mezkur Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e/3) bendi “İlçelerde bulunan toplum sağlığı merkezleri ve entegre hizmet veren ilçe hastanelerinde görev yapan personele il performans puan ortalamasının % 20’si oranında, halk sağlığı laboratuarları, verem savaş dispanserleri, AÇSAP merkezleri ve il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personele ise il performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir.” Hükmünde yer alan “ilçe” tanımlamasıyla il merkezinde bulunmayan ilçeler yani merkez ilçeler hariç diğer ilçeler kastedilmektedir. Anılan hükümde il merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezleri için il performans puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan tanımlanmış olması ilçeler için tanımlanan il performans puan ortalamasının % 20’si oranındaki ek puanın merkez ilçeler için uygulanamayacağını açıkça ortaya koymaktadır.

 

14) Performansa dayalı ek ödemenin uygulamasına ilişkin daha önce Bakanlığımızca hazırlanmış olan genelgelerin, 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” de değişiklik yapan ve 06/07/2010 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile bu değişikliklere ilişkin yukarıda yapılan açıklamalara aykırı olan hususları uygulanmaz.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl V.(İl Sağ. Müd.)