10 Aralık 2014

Ek ödeme yönetmelik değişikliği hakkında genel yazı!

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Ek ödeme yönetmelik değişikliği hakkında genel yazı” yayınlandı;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/37019       07 Eylül 2011

Konu : Yönetmelik Değişikliği Hakkında

 

 

Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele, 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” esas ve usulleri uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

 

Mezkur Yönetmelikte, 06/07/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01/08/2011 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Anılan değişiklik ile mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (tt) bendi “5 inci maddenin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılacak Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiriciler ile bu Yönetmelik kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Mezkur Yönetmeliğin öngördüğü ek ödeme hesaplamalarını fiilen yapan personelden kasıt; ilgili ek ödeme döneminde gerekli hesaplamaları yaparak ek ödeme bordrolarını hazırlayan personel olup, fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapmayan ve ek ödeme bordrolarını hazırlamayan ancak ek ödemelerden sorumlu Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve fiilen hesaplamaları yapmayan diğer personelin söz konusu ek puandan faydalanmaları mümkün değildir.

 

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (tt) bendi kapsamında fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personel ifadesi kapsamında bizzat hesaplamaları yapan en fazla iki personelin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, anılan değişiklikler kapsamında, mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ıı) bendi “Kuruluşlarda; muayene komisyonu üyeleri için il performans puan ortalamasının %5’i, ihale-satın alma komisyonu üyeleri, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, piyasa gözetimi ve denetimi yapan personele, il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’ u, nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürlerine, stok koordinasyon ekibinde görevli personele, merkezi satın alma biriminde görevli personele il performans puan ortalamasının % 20’si, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele il performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

 

Anılan hüküm kapsamında; “nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürlerine” il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilmesi gerekmektedir.

 

Mezkur hükümde yer alan “nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsünde olan illerin il sağlık müdürlerine” verilen il performans puan ortalamasının % 20’si oranındaki ek puan haricindeki diğer ek puanlar ilin nüfusu ve büyükşehir statüsünde olup olmadığı ile ilintili değildir.

 

Yani; kuruluşlarda, stok koordinasyon ekibinde ve merkezi satın alma biriminde görevli personele görev yaptığı ilin nüfusuna ve büyükşehir statüsünde olup olmadığına bakılmaksızın il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kuruluşlarda 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele de görev yaptığı ilin nüfusuna ve büyükşehir statüsünde olup olmadığına bakılmaksızın il performans puan ortalamasının % 40’ı oranında ek puan verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Dr. Hasan GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine (İl Sağ. Müd.)